Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEAVEA

- 05/01/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Αυστηρές οι προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω»

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση του προγράμματος «Επιχειρούμε Έξω» και με στόχο τη στήριξη της εξωστρέφειας και προβολής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων πραγματοποίησε χθες το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (Β.Ε.Α). Η παρουσίαση και η εκδήλωση, έγινε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου που ενεργεί και ως μέλος του Δικτύου ENTERPRISE EUROPE NETWORK και την παρακολούθησε πλήθος μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Να σημειωθεί, ότι οι αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα, θα ξεκινήσουν να υποβάλλονται από την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου.

Την αναλυτική παρουσίαση των όρων και των προϋποθέσεων ένταξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο νέο πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, έκανε ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων Δημήτρης Λούλιας.

Σημαντικό μέρος των πόρων, της τάξης των 13 εκατ. ευρώ, θα διατεθούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Μάλιστα, κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ, ενώ η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%.

Δικαιούχοι Χρηματοδότησης

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

-έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης

διάρκειας.

-διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι

οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της

συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις.

Ακόμη, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

-παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά.

-αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον

2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων

που παράγουν/μεταποιούν.

Ερωτήματα επιχειρηματιών

Από την πλευρά τους, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, εξέφρασαν την ανησυχία τους σχετικά με το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την έγκριση της επιδότησης συμμετοχής μιας επιχείρησης σε κάποια έκθεση, επισημαίνοντας, ότι είναι αδύνατο να περιμένει κάποιος έως 30 μήνες, προκειμένου να διαμορφώσει το business plan της επιχείρησής του.

Παράλληλα, πολλοί μικρομεσαίοι επιχειρηματίες επισήμαναν ότι είναι αδύνατο να επωφεληθούν από το πρόγραμμα, καθώς είτε δεν μπορούν να καταβάλουν προκαταβολικά το συνολικό ποσό που απαιτείται για τη συμμετοχή τους σε έκθεση, είτε δεν έχουν συμμετάσχει σε κάποια μέχρι σήμερα.

Κάποιοι μάλιστα, έχουν διαθέσει μικρότερο ποσό του 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους σε εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν, η δεν έχουν τα απαιτούμενα παραστατικά για να αποδείξουν τη φυσική τους παρουσία με αποτέλεσμα να αποκλείονται.

Επιδοτούμενες δαπάνες

Οι δαπάνες που μπορούν να επιδοτηθούν για συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας είναι οι εξής:

-Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης

-Έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετέχουν σε κάθε εμπορική έκθεση. Επιλέξιμα είναι τα κόστη μέχρι 4 εκπροσώπων της επιχείρησης και αφορούν σε αεροπορικά εισιτήρια στην οικονομική θέση, επιμέρους μετακινήσεις προς και από το χώρο διοργάνωσης της έκθεσης, διαμονή μέχρι του ποσού των 300 ευρώ ανά άτομο ανά ημέρα.

-Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης αυτού και ενοικίαση απαιτούμενου εξοπλισμού π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός για τις ανάγκες προβολής.

-Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων. Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου. Το κόστος των αμοιβών αυτών συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει ως ποσοστό το 20% της εγκεκριμένης κατά την ένταξη συνολικής δαπάνης για κάθε έκθεση.

-Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/ων (πληροφορικού εντύπου). 


© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team