Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEAVEA

Ένα σύντομο προφίλ

Το Επιμελητήριο των μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων, της μεταποίησης και της παροχής υπηρεσίας που απαιτεί τεχνική γνώση 

Το ΒΕΑ με 45.000 εγγεγραμμένα μέλη στην περιοχή της Αθήνας, εκφράζει 800 περίπου βιοτεχνικά επαγγέλματα. Τα μέλη του ΒΕΑ είναι επιχειρήσεις με προσωπικό έως 50 άτομα (μικρές επιχειρήσεις), επιχειρήσεις με προσωπικό έως 10 άτομα (πολύ μικρές επιχειρήσεις), οικογενειακές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι και επιτηδευματίες.
Ενδεικτικά αναφέρονται: κατασκευή ενδύματος, υποδήματος, μηχανουργεία, συνεργεία αυτοκινήτων, κατασκευή παιχνιδιών, επίπλων, προγραμμάτων Η/Υ, κινηματογραφικές παραγωγές, κατασκευή υαλοπινάκων, γουνοποιία, αρτοποιία, κομμωτήρια, στεγνοκαθαριστήρια, ζαχαροπλαστεία,παραγωγή-τυποποίηση τροφίμων, ποτών κλπ.
Το ΒΕΑ είναι ένα από τα 57 Επιμελητήρια της χώρας (ΝΠΔΔ) και ένα από τα τρία αμιγώς Βιοτεχνικά (Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη). Λειτουργεί ως βιοτεχνικό από το 1940 και η λειτουργία του διέπεται από την αντίστοιχη Επιμελητηριακή νομοθεσία.
Πρόεδρος του ΒΕΑ έχει αναδειχθεί από τις εκλογές του 2006 ο κ. Παύλος Ραβάνης.

Οι σκοποί του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με βάση το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του (ν. 2081/1992 τροποποίηση και συμπλήρωση με το νέο ν. 3419/2005), μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

 • Προστασία των συμφερόντων των μελών του, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας.
 • Παροχή γνωμοδοτήσεων προς την Πολιτεία για κάθε θέμα που ενδιαφέρει τα μέλη του (χρηματοδοτικό, φορολογικό, επαγγελματική στέγη, εξαγωγές, εκθεσιακή πολιτική κλπ).
 • Παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη του, για θέματα που τα απασχολούν και σχετίζονται με τη λειτουργία και ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους.

Ταυτόχρονα το ΒΕΑ, στο πλαίσιο του ρόλου του, έχει σημαντική ευαισθητοποίηση και αξιόλογη παρέμβαση σε ευρύτερα και επίκαιρα κοινωνικά θέματα, π.χ. περιβάλλον και ανακύκλωση, ανεργία και οι επιπτώσεις της στον κοινωνικοοικονομικό ιστό, εταιρική κοινωνική ευθύνη,  κλπ.

Το Επιμελητήριο βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, καθώς και με τα υπόλοιπα 57 Επιμελητήρια και 120 δευτεροβάθμιες οργανώσεις σε όλη τη χώρα, πράγμα που εξασφαλίζει πανελλαδική διάσταση στη δράση και τις υπηρεσίες του.

Ειδικότερα, η συνεργασίες του με κλαδικούς φορείς που εκπροσωπούν το σύνολο των βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, καθώς και η τακτική παρακολούθηση των κλάδων, των προβλημάτων και των ιδιαιτεροτήτων τους, αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο στην σε βάθος γνώση του συνόλου των κλάδων στους οποίους δραστηριοποιούνται τα μέλη του και στην απόκτηση σημαντικής κλαδικής τεχνογνωσίας.

Πρόγραμμα Δράσης του ΒΕΑ

Το ΒΕΑ έχει καταρτίσει πρόγραμμα δράσης με κύριους άξονες παρέμβασης τους εξής:

 • Αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας: Άμεση και ταχεία προσαρμογή στη νομοθετημένη απλούστευση της διαδικασίας σύστασης επιχείρησης, με την Υπηρεσία Μιας Στάσης στο Β.Ε.Α. Κωδικοποίηση της νομοθεσίας, απλοποίηση θεσμικού περιβάλλοντος.
 • Χωροθέτηση επιχειρήσεων  – Υποδομές: συμβουλευτική για την αδειοδότηση ΜΜΕ, συνεργασία με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, για δημιουργία ΒΙΟ.ΠΑ με σύγχρονες και αναγκαίες υποδομές, στήριξη στη διαδικασία αδειοδότησης των υφιστάμενων βιοτεχνικών επιχειρήσεων, σχεδιασμός για φιλοξενία επιχειρήσεων σε πρότυπους χώρους, με προβολή της μεταποιητικής εργασίας και χειροτεχνίας.
 • Χρηματοδότηση: πρωτοβουλίες χρηματοδότησης, παρεμβάσεις με σύναψη μνημονίων συνεργασίας με τραπεζικά ιδρύματα, για την εξασφάλιση ευνοϊκών όρων στις ΜΜΕ – μέλη του.  
 • Αναπτυξιακά κίνητρα: προκήρυξη επιδοτούμενων προγραμμάτων για πολύ μικρές επιχειρήσεις, που στηρίζουν την απασχόληση και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, την επιμόρφωση των αυτοαπασχολούμενων και του προσωπικού των επιχειρήσεων.
 • Φορολογία: παρεμβάσεις με μελέτες και προτάσεις, στους κρατικούς φορείς, για ΦΠΑ, φορολογική απαλλαγή νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων και απαλλαγή για τις νεοϊδρυόμενες.
 • Ασφαλιστικό: συνταξιοδότηση ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ χωρίς όριο ηλικίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει 37 χρόνια υποχρεωτικής ασφάλισης σε οποιοδήποτε ταμείο, ρυθμίσεις οφειλών, διεύρυνση ασφαλιστικών δικαιωμάτων.
 • Λειτουργία της αγοράς: αντιμετώπιση του παραεμπορίου.

 

Η πολιτική του ΒΕΑ συνοψίζεται σε  πρόταση στρατηγικής,  με το τρίπτυχο:

 • Στήριξη της βιοτεχνίας και των βιοτεχνών.
 • Αναβάθμιση της συμμετοχής των Επιμελητηρίων στη λήψη αποφάσεων στα πλαίσια παροχής γνωμοδοτήσεων προς την Πολιτεία.
 • Κοινωνική ευαισθησία, με ευρύτερες παρεμβάσεις που διευρύνουν τις κοινωνικές συμμαχίες.

Η παραπάνω πολιτική εξειδικεύεται με δράσεις που εξασφαλίζουν τα παρακάτω στοιχεία:

 • Την ουσιαστική παρέμβαση του ΒΕΑ σε κάθε χώρο χάραξης πολιτικών για τις ΜΜΕ, με αναβάθμιση του ρόλου του
 • Τη συνεργασία με άλλα Επιμελητήρια και φορείς ΜΜΕ
 • Την προσήλωση σε ελέγξιμο και μετρήσιμο προγραμματικό έργο που ορίζεται με στρατηγική, τακτική και χρονοδιάγραμμα
 • Την αναβάθμιση του κύρους και της παρουσίας του ΒΕΑ μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του και συνεργασιών του με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Β.Ε.Α ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

VEA


© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team