Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEAVEA

Ασφαλιστικά θέματα


ΘΕΜΑ : Νέος διακανονισμός οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών – Προεξόφληση ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3943/2011.

Σε συνέχεια σχετικού ενημερωτικού σημειώματος και σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο του ΟΑΕΕ, σας παρουσιάζουμε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την ρύθμιση οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΟΑΕΕ.

Ειδικότερα:
Α. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

    Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3943/31-3-2011 αναστέλλεται ως την 31/12/2012 η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης κατά των οφειλετών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι είτε έχουν εκπέσει της ρύθμισης οφειλών του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115Α) ή αντίστοιχων προηγούμενων ρυθμίσεων, είτε δεν έχουν υπαχθεί σε αυτές, εφόσον υπαχθούν στο καθεστώς του παρακάτω προσωρινού διακανονισμού.

    Προϋποθέσεις της αναστολής αυτής και της υπαγωγής στον προσωρινό διακανονισμό για τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι την 31/12/2010 είναι:

1.     η υποβολή σχετικής αίτησης του οφειλέτη στις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού,

2.     η ανελλιπής καταβολή των από 1/1/2011 και εφεξής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών,

3.     η καταβολή ποσού που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.

Ειδικά για τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ, το ποσό της διμηνιαίας καταβολής υπολογίζεται με βάση την εισφορά που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος υπαγωγής στον διακανονισμό, χωρίς να υπολείπεται των εκατόν πενήντα ευρώ (150 €). Σε περίπτωση που έχουν διακόψει την ασφάλιση τους στον Οργανισμό αυτόν, ως εισφορά θεωρείται η αντιστοιχούσα στην ασφαλιστική κατηγορία όπου βρίσκονταν κατά το χρόνο διακοπής της ασφάλισης. Τυχόν αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών ή αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας ή απαλλαγή κλάδου υγείας κατά τη διάρκεια της ρύθμισης δεν θα αναπροσαρμόζει το ποσό της δόσης το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι τη λήξη του διακανονισμού.

Ο ανωτέρω διακανονισμός ισχύει από 15/3/2011 μέχρι 31/12/2012.

 

 Στο διακανονισμό αυτό δύναται να υπαχθούν και οι εξής κατηγορίες οφειλετών:

1.     Όσοι οφείλουν εισφορές και για το χρονικό διάστημα από 1/1/2011 και εφεξής, εφόσον καταβάλουν τις οφειλές αυτές εφάπαξ ή τις ρυθμίσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3863/2010.

2.     Για το υπόλοιπο της οφειλής τους, όσοι έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση του Ν. 3863/2010 ή άλλων αντίστοιχων προηγούμενων ρυθμίσεων, με την προϋπόθεση ότι με αίτησή τους θα ζητήσουν την διακοπή της προηγούμενης ρύθμισης και για το μέρος της οφειλής που δεν έχει εισπραχθεί θα υπολογισθεί με τις τρέχουσες εισφορές, τα αντίστοιχα τέλη καθυστέρησης και τις λοιπές επιβαρύνσεις, με παράλληλη απώλεια των ευεργετημάτων που τους είχαν παρασχεθεί δυνάμει των προηγούμενων ρυθμίσεων.

 
    Αρμόδια Όργανα

    Αρμόδια Όργανα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές, πρόσθετα τέλη, πρόστιμα και λοιπές επιβαρύνσεις ανεξαρτήτου ποσού οφειλής είναι οι Προϊστάμενοι των οικείων Περιφερειακών Τμημάτων ΟΑΕΕ.

    Ειδικότερα αιτήσεις οφειλετών του ΟΑΕΕ, το ποσό οφειλής των οποίων υπερβαίνει τις ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000 €)δύναται να εξεταστούν από την Ειδική Επιτροπή Εσόδων και βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 55 του Ν. 3863/2010 (π.χ. το μέγεθος του κινδύνου για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, ο αριθμός των απασχολούμενων κ.λ.π.) προκειμένου να τύχουν ευνοϊκότερης ρύθμισης ως προς το ποσό της δόσης, το οποίο αντιστοιχεί στο 0,80% της ως άνω κεφαλαιοποιημένης οφειλής. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% ούτε μεγαλύτερο του 40% των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.

 

Υποβολή αίτησης- Δικαιολογητικά

       Για την υπαγωγή στον προσωρινό διακανονισμό υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο σχετική αίτηση στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ. Η αίτηση συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και δεν απαιτείται καταβολή παραβόλου. Αυτονόητο είναι ότι όσοι ασφαλισμένοι υπήχθησαν στη ρύθμιση του Ν. 3863/2010 και έχουν υποβάλλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά δεν θα υποβάλουν αυτά ξανά.

 
 

      Όροι διακανονισμού

    Για οφειλές από 800 € και άνω δίνεται η δυνατότητα της καταβολής ποσού έναντι της ληξιπρόθεσμης έως 31/12/2010 οφειλής, η οποία κεφαλαιοποιείται και επιβαρύνεται με τα αντίστοιχα τέλη και τις λοιπές προσαυξήσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος χωρίς έκπτωση.

    Το ποσό της κάθε διμηνιαίας δόσης προσδιορίζεται σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί των τρεχουσών εισφορών και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατόν πενήντα ευρώ (150 €). Σε περίπτωση διακοπής της ασφάλισης ως εισφορά θεωρείται η αντιστοιχούσα στην ασφαλιστική κατηγορία όπου βρισκόταν ο ασφαλισμένος κατά το χρόνο διακοπής της ασφάλισης.

    Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στον ανωτέρω διακανονισμό είναι:

1. Η καταβολή των από 1/1/2011 και εφεξής των τρεχουσών εισφορών . Άρα οι ασφαλισμένοι που θα προσέλθουν σε πρώτη φάση στις υπηρεσίες του Οργανισμού για τον διακανονισμό θα πρέπει να έχουν πληρώσει το 1ο δίμηνο του 2011 (ανεξαρτήτως εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης καταβολής). Στην περίπτωση που το 1ο δίμηνο του 2011 συμπεριλαμβάνει ποσό δόσης και εφόσον ο ασφαλισμένος έχει ενημερωθεί για τους όρους του νέου διακανονισμού και επιθυμεί την υπαγωγή του σε αυτόν, με αίτηση του θα ζητήσει τη διακοπή της προηγούμενης ρύθμισης. Το Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ θα επανεκπτυπώνει το 1ο δίμηνο του 2011 χωρίς ποσό δόσης, το οποίο δίμηνο θα πρέπει να καταβληθεί προκειμένου εν συνεχεία ο ασφαλισμένος να υπαχθεί στον εν λόγω διακανονισμό.

2. Η καταβολή της πρώτης δόσης (που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% των τρεχουσών εισφορών) το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος. 

3. Στην περίπτωση που στο χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος και μέχρι την εμπρόθεσμη καταβολή της πρώτης δόσης εκδοθεί και δίμηνο με τρέχουσες εισφορές, αυτό απαραιτήτως θα πρέπει να εξοφληθεί εμπρόθεσμα διαφορετικά θα επέρχεται απώλεια του διακανονισμού.

4. Στην περίπτωση που οφείλονται εισφορές και για το χρονικό διάστημα από 1/1/2011 και εφεξής, αυτές θα πρέπει να καταβληθούν εφάπαξ, διαφορετικά ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν 3863/2010. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι παράλληλα με τον παρόντα διακανονισμό, ο ασφαλισμένος δύναται να υπαχθεί και στη ρύθμιση του Ν 3863/2010 με ότι όρους προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για το χρονικό διάστημα από 1/1/2011 και εφεξής

5. Σε περίπτωση που δεν έχει αποπληρωθεί κατά τα ως άνω το σύνολο τηςοφειλής έως τις 31/12/2012 , παύει από 1/1/2013 η περίοδος αναστολής των μέτρων εισπράξεως και το υπόλοιπο της οφειλής εξοφλείται είτε εφάπαξ σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για υπαγωγή στον διακανονισμό, είτε με εκ νέου ρύθμιση του κατά τα άρθρα 53-62 του Ν. 3863/2010 σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά την ημερομηνία υποβολής του νέου αιτήματος για υπαγωγή στην ρύθμιση του Ν. 3863/2010.

    Όσοι ασφαλισμένοι επιθυμούν κατά τη λήξη του διακανονισμού να εξοφλήσουν εφάπαξ το υπόλοιπο της οφειλής τους θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ μέχρι την 30/11/2012, ώστε το 6ο δίμηνο του 2012 που θα εκδοθεί να συμπεριλαμβάνει πέραν από την τρέχουσα εισφορά και το υπόλοιπο της κεφαλαιοποιημένης οφειλής όπως αυτή είχε προσδιορισθεί κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για υπαγωγή στον διακανονισμό. Αντίθετα για τους ασφαλισμένους που δεν υποβάλλουν αίτηση για εφάπαξ εξόφληση, το 6οδίμηνο του 2012 θα εκδοθεί με την τρέχουσα εισφορά και το ποσό της δόσης όπως αυτή έχει προσδιορισθεί κατά τα ανωτέρω. Κατά συνέπεια τα υπόλοιπα οφειλόμενα χρονικά διαστήματα θα πρέπει να ρυθμιστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3863/2010 και θα υπολογιστούν με το τρέχον ασφάλιστρο και τα αντίστοιχα τέλη καθυστέρησης και λοιπές επιβαρύνσεις που θα ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής του νέου αιτήματος για υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν. 3863/2010.

   Εάν μετά την υπαγωγή στο διακανονισμό διαπιστωθούν οφειλές που δεν έχουν συμπεριληφθεί σε αυτόν, δεν θα υπάρχει απώλεια δικαιώματος συνέχισης του παραπάνω διακανονισμού, καθόσον πρόκειται για καταβολή ποσού έναντι της ληξιπρόθεσμης οφειλής. Στην περίπτωση που ο διακανονισμός εξοφληθεί εφάπαξ κατά τη λήξη του, τυχόν δίμηνα που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην κεφαλαιοποιημένη οφειλή θα συμπεριληφθούν στο 6ο δίμηνο του 2012.

    Η είσπραξη των διμηνιαίων δόσεων θα γίνεται μαζί με τις αντίστοιχες τρέχουσες εισφορές.

 

Απώλεια δικαιώματος

Απώλεια δικαιώματος επέρχεται:

α) Από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή τρεχουσών εισφορών, στην περίπτωση που στο χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος και μέχρι την εμπρόθεσμη καταβολή της πρώτης δόσης έχει εκδοθεί δίμηνο μόνο με τρέχουσες εισφορές.

β) Από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή του ποσού της ταχυπληρωμής που συμπεριλαμβάνει τρέχουσα εισφορά και δόση.

γ) Από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή του ποσού της ταχυπληρωμής που περιλαμβάνει μόνο δόση στην περίπτωση διακοπής του επαγγέλματος.

    Εάν ο ασφαλισμένος απολέσει ολοκληρωτικά το δικαίωμα της τμηματικής εξόφλησης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών δύναται να υποβάλλει νέα αίτηση για ρύθμιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3863/2010.

 
 
 
Εφάπαξ εξόφληση

    Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιθυμεί να εξοφλήσει την οφειλή του εφάπαξ θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3863/2010 περί της εφάπαξ εξόφλησης κατά τα γνωστά.

 

Χορήγηση βεβαίωσης ταμειακής ενημερότητας

    Στους ασφαλισμένους που έχουν υπαχθεί στον διακανονισμό κατά τα ανωτέρω (υποβολή αίτησης, κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, καταβολή της πρώτης δόσης, έκδοση απόφασης) χορηγείται βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας διάρκειας δύο (2) μηνών υπό την προϋπόθεση ότι ο διακανονισμός τηρείται έναντι όλων των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης στην οποία υπάγεται ο ασφαλισμένος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ.9/2011 εγκύκλιο οδηγία.

    Με δεδομένο ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στον παρόντα διακανονισμό και την έκδοση της σχετικής απόφασης είναι η καταβολή της πρώτης δόσης, στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιθυμεί άμεσα να του χορηγηθεί ασφαλιστική ενημερότητα θα πρέπει να καταβάλει, άμεσα και μόνο στα ΕΛΤΑ την πρώτη δόση και να επιστρέψει στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα του ΟΑΕΕ την απόδειξη πληρωμής.

    Μέχρι τη μηχανογραφική εφαρμογή του ανώτερου διακανονισμού από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, για τις περιπτώσεις που θα πρέπει να χορηγηθεί άμεσα η ταμειακή ενημερότητα, η πρώτη δόση θα καταβάλλεται στο Περιφερειακό Τμήμα και εν συνεχεία όλα τα σχετικά δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στο Τμήμα Εσόδων για να διαβιβαστούν στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ για την καταχώρηση της καταβολής στο μηχανογραφικό σύστημα είσπραξης εισφορών κατά τα γνωστά.

 
 
 
 
Θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας.

    Για τους ασφαλισμένους που θα υπαχθούν στην ως άνω ρύθμιση το βιβλιάριο ασθενείας θα θεωρείται για ένα (1) τρίμηνο με την προϋπόθεση καταβολής της πρώτης δόσης, στη συνέχεια δε, ανά τρίμηνο με την προϋπόθεση τήρησης των όρων του διακανονισμού.

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.     Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα:

α) Να δίνει εντολές παρακράτησης μέρους ή του συνόλου της χρηματικής απαίτησης του ασφαλισμένου κατά τρίτων προσώπων, για την είσπραξη της οποίας ζητείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

β) Να προβαίνουν σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του ασφαλισμένου κατά του φορέα και μέχρι του ύψους των ληξιπρόθεσμων οφειλών του. Στις ανωτέρω περιπτώσεις το παρακρατούμενο ή συμψηφιζόμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της προβλεπόμενης δόσης.

2.     Δίνεται η δυνατότητα καταβολής ποσού έναντι της οφειλής ως προκαταβολή σε όσους ασφαλισμένους επιθυμούν να μειώσουν το ποσό της οφειλής.

3.     Υπάρχει η δυνατότητα διμηνιαίας καταβολής ποσού έναντι της οφειλής σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% της τρέχουσας εισφοράς για τους ασφαλισμένους που το επιθυμούν.

 
 

 Β. ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

      Ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ ο οποίος επιθυμεί να προκαταβάλει τις ασφαλιστικές του εισφορές δικαιούται έκπτωση που ανέρχεται σε 1% επί των εισφορών για τον πρώτο μήνα προπληρωμής προσαυξανόμενο κατά 1% για κάθε επόμενο μήνα προπληρωμής και μέχρι 12 συνεχόμενους μήνες.

    Για την προεξόφληση των εισφορών θα υποβάλλεται σχετική αίτηση στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ, στην οποία ο ασφαλισμένος θα δηλώνει πόσους μήνες επιθυμεί να προεξοφλήσει. Ως πρώτος μήνας που δύναται να προεξοφληθεί λογίζεται ο επόμενος της αιτήσεως. Η καταβολή των εισφορών που επιθυμεί να προεξοφλήσει ο ασφαλισμένος θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός του μήνα της αιτήσεως διαφορετικά δεν θα θεωρείται προεξόφληση και το οποίο καταβληθέν ποσό θα συμψηφίζεται.ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις σχετικά με την εξαγορά στρατιωτικής θητείας και ανεργίας στον ΟΑΕΕ .

Με την υπ. αριθμ 7/22-2-2011 εγκύκλιο του ΟΑΕΕ παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τις αναγνωρίσεις χρόνων των διατάξεων της παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν. 3863/10 και της παρ. 8α και β του άρθρου 5 του Ν. 3863/10».

 
Ειδικότερα:
 

Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/11 και εφεξής και καταβάλλουν εφάπαξ το ποσό της εξαγοράς της στρατιωτικής υπηρεσίας θα τύχουν πέραν της προβλεπόμενης μείωσης της παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 και της κατά 15% μείωσης που προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 1358/83.

 
 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2012 με αναγνώριση 1 (ενός) έτους στρατιωτικής υπηρεσίας. Αν οι εισφορές Κλάδου Σύνταξης στην κατηγορία που έχει υπαχθεί κατά την ημερομηνία της αίτησης ανέρχονται σε 315,59 ευρώ, το ποσό της εξαγοράς της στρατιωτικής υπηρεσίας, βάσει των διατάξεων του Ν. 1358/83 θα ανέλθει σε 315,59Χ12μήνες =3.787,08 ευρώ και μετά τη μείωσή του κατά 30% (μείωση που ισχύει για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2014) σε 2650,96 ευρώ (το οποίο υπολογίζεται ως εξής: 3.787,08 Χ 30% = 1136,12 και κατά συνέπεια 3.787,08 - 1136,12 = 2650,96). Στο προκύπτον ποσό εξαγοράς (2650,96 ευρώ) θα γίνει στη συνέχεια και η μείωση 15% που προβλέπεται από τον

 
 

Ν. 1358/83 (άρθρο 2 παρ. 4) οπότε το τελικό ποσό εφάπαξ καταβολής υπολογίζεται ως εξής: 2650,96 Χ 15% = 397,64, 2650,96 – 397,64 = 2253,32 ευρώ.

 
ΠΡΟΣΟΧΗ

Σας επισημαίνουμε ότι το μηνιαίο ποσό της αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας μετά την κατά περίπτωση έκπτωση δεν πρέπει να υπολείπεται του 20% επί του εκάστοτε ισχύοντος 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

 Ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη: 33,04 ευρώ Χ 25πλάσιο = 826 ευρώ Χ 20% (τρόπος υπολογισμού της αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας για μισθωτούς) = 165,20 ευρώ.

Εάν μετά τις εκπτώσεις έχουμε τελικό ποσό πχ 156 ευρώ τότε η αναγνώριση της στρατιωτικής υπηρεσίας θα γίνει με το ποσό των 165,20 ευρώ.

 

1. Η μείωση του 15% που προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 1358/83 για την εφάπαξ καταβολή του ποσού της εξαγοράς της στρατιωτικής υπηρεσίας θα γίνεται επί του ποσού που προκύπτει μετά την έκπτωση που προβλέπεται στην παράγραφο 18 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 (30% για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι31/12/2014 ή 50% για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1/1/2015) και όχι στο αρχικό ποσόν.

 

2. Δυνατότητα ανάκλησης ήδη υποβληθείσας αίτησης για αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να επανυποβάλλει στον ΟΑΕΕ αίτηση για να τύχει της προβλεπόμενης έκπτωσης 30% ή 50% αντίστοιχα, υπάρχει μόνο όταν ο προαναφερόμενος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 και εφεξής και εφόσον είτε δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση αναγνώρισης από την αρμόδια Περ/κή Δ/νση του Οργανισμού, είτε έχει εκδοθεί η απόφαση αλλά ο ασφαλισμένος δεν έχει καταβάλλει ακόμα εισφορές.

 

3. Ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας θεωρείται και ο χρόνος πειθαρχικής φυλάκισης πέραν έως και είκοσι (20) ημερών,

 
 

άσχετα αν εκτίθηκε ή όχι, σύμφωνα με την παρ.1β) του άρθρου 42 του Ν. 3421/2005 (ισχύς νόμου από 13/12/05).

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Χρόνος που είχε αναγνωριστεί στο παρελθόν (στρατιωτικής υπηρεσίας ή χρόνος προ εγγραφής στο τέως ΤΕΒΕ ή ΤΑΕ) αφαιρείται από τον συνολικό χρόνο για αναγνώριση που προβλέπεται στην παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 (2011-> 4 έτη, 2012-> 5 έτη κλπ).

 

2. Σχετικά με την αναγνώριση του χρόνου ανεργίας πέρα από την Υπεύθυνη Δήλωση και τα σχετικά δικαιολογητικά που αναφέρονται στην εγκύκλιο ΟΑΕΕ 110/10, ισχυρό στοιχείο απόδειξης μη δραστηριότητας είναι και τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της Δ.Ο.Υ. του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος ανεργίας.

 

 3. Στις περιπτώσεις που οι ασφαλισμένοι αναγνωρίζουν οποιονδήποτε από τους προβλεπόμενους για τον ΟΑΕΕ χρόνους για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, θα εκδίδεται πιστοποιητικό χρόνου ασφάλισης από το αρμόδιο περ/κό τμήμα και θα αποστέλλεται ο ατομικός φάκελος με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά από το αρμόδιο περ/κό τμήμα στο τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων της οικείας Περ/κής Δ/νσης προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση αναγνώρισης. Σε κάθε άλλη περίπτωση αναγνώρισης (για προσαύξηση) θα διαβιβάζεται μόνο ο ατομικός φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από το αρμόδιο περ/κό τμήμα στο τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων της οικείας Περ/κής Δ/νσης για την έκδοση σχετικής απόφασης.

 

4. Τα περ/κά τμήματα υποχρεούνται να παραλαμβάνουν αιτήματα ασφαλισμένων σχετικά με τις αναγνωρίσεις μαζί με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην εγκύκλιο ΟΑΕΕ 110/10. Στην περίπτωση της αναγνώρισης χρόνου προ εγγραφής θα παραλαμβάνουν το σχετικό αίτημα με Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι θα προσκομίσει τα δικαιολογητικά που θα καθοριστούν με νεώτερες οδηγίες της Υπηρεσίας.

 

Για τους αναγνωριζόμενους χρόνους θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες μετά την ενημέρωση του αρμόδιου Υπουργείου. 


ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις σχετικά με την νέα διαδικασία «αυτοελέγχου» και την υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή.

Με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών από φέτος οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ των ατομικών επιχειρήσεων, που περαιώνουν τις υποθέσεις τους με τη διαδικασία του «αυτοελέγχου», καθώς και όλων των εταιρειών υπογράφονται υποχρεωτικά από λογιστή - φοροτέχνη.

Για τους επιτηδευματίες με ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίοι δεν υπάγονται στον «αυτοέλεγχο» προβλέπεται μείωση των ορίων των ακαθαρίστων εσόδων πάνω από τα οποία καθίσταται υποχρεωτική η υπογραφή των δηλώσεων εισοδήματος και ΦΠΑ από λογιστές.

Σύμφωνα, με την απόφαση του υπουργείου, η υπογραφή δηλώσεων από λογιστές - φοροτέχνες είναι υποχρεωτική:

1.    Για όσους επιτηδευματίες ασκούν ατομικά τις δραστηριότητές τους και περαιώνουν τις υποθέσεις τους με βάση τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 περί «αυτοελέγχου». Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα περαίωσης με τη διαδικασία του «αυτοελέγχου» έχουν οι εμπορικές επιχειρήσεις που το 2010 είχαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι 300.000 ευρώ, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είχαν ακαθάριστες αμοιβές μέχρι 150.000 ευρώ το 2010. Ωστόσο η απόφαση αυτή θίγει μικρο-επιτηδευματίες αλλά και μισθωτούς που αμείβονται με μπλοκάκι καθώς εάν επιλέξουν να ακολουθήσουν την αυτοπεραίωση θα υποχρεωθούν να πληρώσουν 100 - 150 ευρώ σε λογιστή για να ελέγξει τη δήλωσή τους.

2.    Για όλες τις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, τις κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, τις αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, τις συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και τις κοινοπραξίες για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

 

3.    Για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας για κάθε είδους δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ και εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα πάνω από:

100.000 ευρώ (από τις 300.000 ευρώ) για τις εμπορικές και τις μεικτές επιχειρήσεις

50.000 ευρώ (από τις 150.000 ευρώ) για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Απαλλαγή από την υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή-φοροτεχνικό ισχύει για κάθε εμπορική επιχείρηση με ετήσιο τζίρο μέχρι 100.000 ευρώ καθώς και για κάθε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερο επαγγελματία με ετήσιο τζίρο μέχρι 50.000 ευρώ, μόνο εφόσον αποφασίζει μη υπαγωγή στη διαδικασία του «αυτοελέγχου» του ν. 3296/2004.

 

4.     Οι παραπάνω αλλαγές ισχύουν από τη διαχειριστική περίοδο 2010 (οικονομικό έτος 2011), δηλαδή για τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 4 Απριλίου 2011.

 

Επισημαίνεται ότι οι λογιστές, βάσει του νόμου, έχουν την ευθύνη να βεβαιώνουν την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των υποβαλλόμενων δηλώσεων ως προς τη συμφωνία τους με τα οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από τα στοιχεία και τα βιβλία της επιχείρησης και αν διαπιστώνονται ανακριβή στοιχεία, εφόσον εμφανίζουν μεγάλη συχνότητα,  κινδυνεύουν ακόμη και με την αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους.

Η εφορία θα διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους με βάση το σύστημα στοχευμένων ελέγχων, αν από τους ελέγχους προκύψει φοροδιαφυγή θα επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους λογιστές.


ΘΕΜΑ : Νέες ρυθμίσεις για θέματα διαδοχικής ασφάλισης σύμφωνα με τον Ν. 3863/2010.

Με το Ν. 3863/2010 (Νέο ασφαλιστικό σύστημα) ρυθμίζονται εκτός των άλλων και θέματα που αφορούν τη διαδοχική ασφάλιση. Για την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης δίνονται από τον ΟΑΕΕ διευκρινίσεις για τα παρακάτω θέματα: 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ.

Άρθρο 5 παρ.1.

Α)     ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΓΗΡΑΤΟΣ

Διατηρείται η αρμοδιότητα για την κρίση του δικαιώματος σύνταξης λόγω γήρατος από τον τελευταίο οργανισμό, εφόσον ο ασφαλισμένος πραγματοποίησε στην ασφάλιση του πέντε (5) ολόκληρα έτη ή 1500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων όμως είκοσι (20) μήνες ή 500 ημέρες κατά την τελευταία πενταετία πριν την διακοπή της απασχόλησης ή την υποβολή αίτησης για την κρίση του δικαιώματος σύνταξης.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Η΄ ΘΑΝΑΤΟΥ

Υπάρχει διαφοροποίηση. Απαιτείται πλέον η πραγματοποίηση στην ασφάλιση του τελευταίου οργανισμού σαράντα (40) μηνών ή 1000 ημερών εκ των οποίων όμως δώδεκα (12μήνες ή 300 ημέρες ασφάλισης αντίστοιχα κατά την τελευταία πενταετία πριν την διακοπή της απασχόλησης ή την υποβολή της αίτησης για την κρίση του δικαιώματος σύνταξης.

Ο Οργανισμός που είναι αρμόδιος να κρίνει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα θα πρέπει να εξετάζει αν συγκεντρώνονται κατά περίπτωση οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία του για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Δηλαδή στην περίπτωση των συντάξεων λόγω γήρατος την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης.

Των συντάξεων λόγω αναπηρίας την συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και του ποσοστού αναπηρίας από τα αρμόδια υγειονομικά όργανα.

Των συντάξεων λόγω θανάτου την συμπλήρωση από τον θανόντα του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης.

 Επομένως όπου στην νομοθεσία ασφαλιστικών οργανισμών υπάρχουν διατάξεις που θέτουν ειδικές προϋποθέσεις για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος , αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη.

Ενδεικτικά αναφέρονται ειδικές διατάξεις που αφορούν στην ύπαρξη ενεργού ασφαλιστικού δεσμού, στην συμπλήρωση ορίου ηλικίας σε δεδομένο χρόνο σε σχέση με τον χρόνο διακοπής της απασχόλησης και στην παραγραφή. Γενικά όμως περιλαμβάνονται κάθε είδους προϋποθέσεις που περιορίζουν την θεμελίωση του δικαιώματος. Όχι όμως χρονικές προϋποθέσεις που είναι θεμελιωτικές του συνταξιοδοτικού δικαιώματος της αναπηρίας και του θανάτου.

Β) Με τις διατάξεις της περ2 της παρ 1 παρέμεινε η διάταξη με την οποία καθορίζεται η κρίση του δικαιώματος από τον οργανισμό στον οποίο πραγματοποίησε ο ασφαλισμένος το μεγαλύτερο αριθμό ημερών εργασίας, εφόσον δεν έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του τελευταίου οργανισμού τον αριθμό ημερών που ορίζονται από την παρ1 ( δηλαδή 1500 ημέρες , εκ των οποίων 500 την τελευταία πενταετία για το γήρας, 1000 ημέρες εκ των οποίων 300 την τελευταία πενταετία για αναπηρία και θάνατο) ή αν τις έχει πραγματοποιήσει αλλά δεν πληροί τις χρονικές προϋποθέσεις της νομοθεσίας του βασική προϋπόθεση για να καταστεί αρμόδιος είναι να έχει συμπληρώσει ο ασφαλισμένος το όριο ηλικίας που απαιτείται για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος από την νομοθεσία του τελευταίου οργανισμού και να έχει κριθεί ανάπηρος με το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας για την συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας.

     Επομένως το δικαίωμα του ασφαλισμένου θα κρίνεται από τον οργανισμό στην ασφάλιση του οποίου έχουν πραγματοποιηθεί οι περισσότερες ημέρες εργασίας ή έτη ασφάλισης ,εκτός του τελευταίου, εφόσον υπάρχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

-      ο ασφαλισμένος να συμπληρώνει τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας του οργανισμού αυτού  

-      ο ασφαλισμένος που ζητά να συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος πρέπει να έχει συμπληρώσει ένα από τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση που προβλέπει η νομοθεσία του τελευταίου οργανισμού.

-      ο ασφαλισμένος που ζητά να συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας θα πρέπει να έχει κριθεί ανάπηρος με το ποσοστό αναπηρίας που προβλέπει η νομοθεσία του τελευταίου οργανισμού.

-      τα μέλη της οικογένειας θανόντος ασφαλισμένου που ζητούν να συνταξιοδοτηθούν λόγω θανάτου θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία του οργανισμού αυτού και όχι του τελευταίου.

 Γ) Με τις διατάξεις της περ3 της παρ 1 παρέμεινε η διάταξη που όριζε ότι, αν ο ασφαλισμένος δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας του οργανισμού στην ασφάλιση του οποίου πραγματοποίησε τις περισσότερες ημέρες εργασίας το δικαίωμα του κρίνεται από τους άλλους οργανισμούς κατά φθίνουσα σειρά ημερών εργασίας εκτός από τον τελευταίο.

   Ιδιαίτερα επισημαίνουμε ότι για να διαβιβαστεί η υπόθεση του ασφαλισμένου από τον οργανισμό στον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες ημέρες εργασίας στον επόμενο κατά φθίνουσα σειρά αριθμού ημερών εργασίας οργανισμό, δεν είναι απαραίτητο ο ασφαλισμένος να έχει συμπληρώσει ένα από τα όρια ηλικίας που προβλέπονται από την νομοθεσία του, διότι η προϋπόθεση αυτή απαιτείται να υπάρχει μόνο στον τελευταίο οργανισμό.

Δ) Παρέμεινε η διάταξη που ορίζει ότι αν ο ασφαλισμένος δεν έχει τις προϋποθέσεις όλων των Οργανισμών στους οποίους ασφαλίστηκε πριν από τον τελευταίο, τότε ο τελευταίος καθίσταται αρμόδιος για την κρίση του δικαιώματος λόγω γήρατοςεφόσον ο ασφαλισμένος πραγματοποίησε στην ασφάλιση του 1000 ημέρες εργασίας ή σαράντα (40) μήνες ασφάλισης εκ των οποίων 300 ημέρες εργασίας ή δώδεκα (12) μήνες ασφάλισης την τελευταίαπενταετία.                                                          

 Διαφοροποίηση υπάρχει για την κρίση του δικαιώματος λόγω αναπηρίας οπότε πρέπει ο ασφαλισμένος να είχε πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του τελευταίου οργανισμού 300 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε όπως ισχύει και για τιςπεριπτώσεις θανάτου.

Ε) Παρέμεινε η διάταξη που ορίζει ότι στην διαδοχική ασφάλιση ολόκληρος ο χρόνος υπολογίζεται από τον αρμόδιο για την απονομή της σύνταξης οργανισμό ως χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλιση του τόσο για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για τον καθορισμό του ποσού της σύνταξης και δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση μόνο μέρους του χρόνου που διανύθηκε στην ασφάλιση του κάθε οργανισμού.

Επισημαίνουμε στο σημείο αυτό ότι η ισχύς της ανωτέρω παραγράφου αρχίζει από 1/1/2011 για αιτήσεις που υποβάλλονται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής.

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ
Άρθρο 5 παρ.2

Με την παρούσα παράγραφο 2 ορίζεται ότι η ταυτόχρονη καταβολή του τμηματικού ποσού σύνταξης του συμμετέχοντα με αυτό του απονέμοντα οργανισμού πάντοτε κατ’ επιλογήν του ασφαλισμένου θα συνεπάγεται μείωση της σύνταξης κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται (6% ετησίως) ως την συμπλήρωση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 2084/92 ορίων ηλικίας.

Επισημαίνουμε στο σημείο αυτό ότι η ισχύς της ανωτέρω παραγράφου αρχίζει από 1/1/2011 για αιτήσεις που υποβάλλονται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής.

                                                                 

ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Άρθρο 5 ,παρ3.

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής επαναπροσδιορίστηκαν οι συντάξιμες αποδοχές βάση των οποίων θα υπολογιστεί το ποσό της σύνταξης ώστε εκτός από την επικαιροποίηση αυτών με βάση τον μέσο ετήσιο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή να υπολογίζεται πλέον και η εξέλιξη των εισοδημάτων και η αναβάθμιση της ασφαλιστικής κλάσης των ασφαλισμένων.

Προκειμένου να γίνει αυτό ορίστηκε ότι οι συντάξιμες αποδοχές των φορέων ασφάλισης μισθωτών που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ2α ,5,12β και 13 (δεύτερο εδάφιο ) του άρθρου 1 του Ν 3232/04 θα πολλαπλασιάζονται , για κάθε έτος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε από την διακοπή της ασφάλισης σε αυτούς μέχρι το προηγούμενο έτος του χρόνου υποβολής της αίτησης με ορισμένους συντελεστέςοι οποίοι θα μεταβάλλονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης από την Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων με βάση την εξέλιξη των συντελεστών ωρίμανσης των μισθών και ημερομισθίων.

Οι συντελεστές που αναφέρθηκαν καταχωρούνται στον παρακάτω πίνακα :

 
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΩΣ  ΤΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΕΤΗ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΩΣ ΤΗ  
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ   
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ   ΣΤΗΣ
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΩΣ ΤΗ    ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
11,020161,373311,848
21,040171,400321,885
31,061181,428331,922
41,082191,457341,961
51,104201,486352,000
61,126211,516362,040
71,149221,546372,081
81,172231,577382,122
91,195241,608392,165
101,219251,641402,208
111,243261,673412,252
121,268271,707422,297
131,294281,741432,343
141,319291,776442,390
151,346301,811452,438
        

 Για την κατανόηση του θέματος παρατίθενται τα ακόλουθα παραδείγματα:

        1Ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

  Έστω ασφαλισμένος υπήχθη αρχικά στην ασφάλιση του ΙΚΑ μέχρι και το 1995 και εν συνεχεία από το 1/1/1996 στην ασφάλιση του πρώην ΤΕΒΕ (ΟΑΕΕ) έως 30/7/2010 ( 14 έτη και 7 μήνες) , στον οποίο και υποβάλλει αίτηση το 2011.

Ο ΟΑΕΕ ως αρμόδιος για την απονομή της σύνταξης και αφού προβεί στους τρεις τρόπους υπολογισμού του ποσού της σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν3232/2004 , υπολογίζει και το αναλογούν ποσό σύνταξης του Ι.Κ.Α

Έστω ότι επικαιροποιημένες με τον Μέσο Ετήσιο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή οι συντάξιμες αποδοχές του ΙΚΑ από το έτος 1995 ως το έτος 2010 είναι 1675,16. Τα πλήρη έτη ασφάλισης  που μεσολαβούν από το 1995 (διακοπή ασφάλισης στο ΙΚΑ) ως και το προηγούμενο έτος του χρόνου υποβολής της αίτησης (2011) είναι 14 ,ως εκ τούτου ο συντελεστής που αντιστοιχεί στα 14 έτη είναι 1,319 και επομένως το τελικό διαμορφούμενο ποσό συντάξιμων αποδοχών ανέρχεται στο ποσό των 1675,16χ 1,319=2209,54.

      2Ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

 Έστω ασφαλισμένος υπήχθη αρχικά στην ασφάλιση του ΙΚΑ ως το 1989 και εν συνεχεία από 1/6/1990 στην ασφάλιση του πρώην ΤΑΕ (ΟΑΕΕ) ως 31/10/2010 (20 έτη και 5 μήνες) , στον οποίο και υποβάλλει αίτηση τον 2/2011.

Έστω ότι επικαιροποιημένες με τον Μέσο Ετήσιο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή οι συντάξιμες αποδοχές του ΙΚΑ από το 1989 ως το 2010 είναι 850,71 . Τα πλήρη έτη ασφάλισης που μεσολαβούν από την διακοπή της ασφάλισης στο ΙΚΑ (1989) ως και το προηγούμενο έτος του χρόνου υποβολής της αίτησης είναι 20, ως εκ τούτου ο συντελεστής που αντιστοιχεί στα 20 έτη είναι 1,486 και επομένως το τελικό διαμορφούμενο ποσό συντάξιμων αποδοχών ανέρχεται στο ποσό των 850,71χ 1,486=1264,16.

Υπενθυμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση το ποσό των συντάξιμων αποδοχών που προκύπτει δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον ανώτατο όριο αποδοχών όπως αυτό προσδιορίζεται από τον συμμετέχοντα οργανισμό (2432,25 ευρώ).

 

Επισημαίνουμε στο σημείο αυτό ότι η ισχύς της ανωτέρω παραγράφου αρχίζει από 1/1/2011 για αιτήσεις που υποβάλλονται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής.

 
 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΟΑΕΕ
Άρθρο 5, παρ.4

    Με την παρ.1 β,γ αρθρ.1 Ν.3232/04(ΦΕΚ 48Α΄) σχετικά με τον υπολογισμό του τμήματος της σύνταξης που αναλογεί στους συμμετέχοντες, καθορίστηκαν ποσοστά επί τοις εκατό των συντάξιμων αποδοχών για κάθε έτος ασφάλισης και μέχρι τα 35 έτη σε 2% για τον ΟΑΕΕ (ΤΣΑ), 2,85% για τον ΟΑΕΕ (ΤΑΕ) και 3% για τον ΟΑΕΕ(ΤΕΒΕ) στην περίπτωση που συμμετέχων Οργανισμός είναι ο ΟΑΕΕ και επιλεγούν οι καταστατικές διατάξεις των καταργηθέντων Ταμείων.

Πλέον με την παρ.4 του άρθρου 5 του Ν.3863/10 το ποσοστό επί των συντάξιμων αποδοχών για τον υπολογισμό του ποσού σύνταξης όταν ο ΟΑΕΕ είναι συμμετέχων φορέας και επιλεγούν οι καταστατικές του διατάξεις, καθορίζεται σε 2% για κάθε έτος ασφάλισης και μέχρι τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης 

 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 75,παρ 7

Α) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

 Με την διάταξη της παραγράφου αυτής καταργείται η παρ.10, του αρθ.1, του Ν.3232/04 που αφορά την έκδοση Δελτίου Διαδοχικής

Ασφάλισης και με το άρθρο 15 του Ν 3846/10 θεσπίστηκε σχετική διάταξη για την επιτάχυνση του χρόνου απονομής των συντάξεων και προβλέπει την έκδοση προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης κατόπιν αιτήσεως εντός διετίας πριν την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης  για όλους τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

 

    Β) ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

         Με την διάταξη της παραγράφου αυτής καταργείται η παρ.β του άρθρου 2 του Ν.3232/04.

Πλέον και για τις περιπτώσεις χορήγησης συντάξεων αναπηρίας οι οποίες δεν είναι οριστικές θα εφαρμόζεται ο τρόπος διακανονισμού του ποσού της σύνταξης που περιγράφεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν3232/04.

Δηλαδή και στις περιπτώσεις αυτές ο οργανισμός που απένειμε την σύνταξη αφού υπολογίσει το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στο χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε στον συμμετέχοντα οργανισμό το πολλαπλασιάζει επί τον αριθμό των συντάξεων που καταβάλλονται ετησίως. Εν συνεχεία το ποσό θα πολλαπλασιάζεται επί τον αναλογιστικό συντελεστή που προκύπτει από τους πίνακες του άρθρου 3 Ν3232/04 για την αναπηρία ανδρών ή γυναικών.

Η εφαρμογή αυτή καταλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις προσωρινής αναπηρίας με έναρξη συνταξιοδότησης από 15/7/2010 και εφεξής καθώς και τις περιπτώσεις παρατάσεως συντάξεως αναπηρίας μετά την 15/7/2010. 


ΘΕΜΑ : Οι όροι για χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας στον ΟΑΕΕ

OI όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ασφαλισμένοι του προκειμένου να τους χορηγηθεί ασφαλιστική ενημερότητα περιλαμβάνονται σε εγκύκλιο που εξέδωσε η διοίκηση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών. Συγκεκριμένα για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε ασφαλισμένο του ΟΑΕΕ απαιτείται υποβολή αίτησης και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη εξόφληση ή ρύθμιση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών πλην της βεβαίωσης για πώληση Δ.Χ. αυτοκινήτου, για τη χορήγηση της οποίας απαιτείται ολοσχερής εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών. Αναλυτικότερα, η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας:
Βεβαιώσεις του N. 2084/1992

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 2084/1992 οι ΔΟΥ δεν θεωρούν φορολογικά βιβλία ή στοιχεία επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών αν η σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων δεν συνοδεύεται από βεβαίωση του οικείου φορέα κοινωνικής ασφάλισης περί της καταβολής ή διακανονισμού των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών προς αυτούς. Οι εν λόγω βεβαιώσεις έχουν ετήσια ισχύ.

Όπως είναι ήδη γνωστό κάθε έτος και μετά την επεξεργασία των πληρωμών του 4ου διμήνου εκδίδεται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω μηχανογραφικού συστήματος και στέλνεται μαζικά στους ασφαλισμένους.

Περαιτέρω υπάρχει η δυνατότητα να εκδίδεται on line η ως άνω βεβαίωση από το αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ οποτεδήποτε ο ασφαλισμένος το ζητήσει, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί όλες οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές.

 
 

Χορήγηση βεβαίωσης σε ασφαλισμένους που είναι παράλληλα ασφαλισμένοι στον Kλάδο Eπικουρικής Aσφάλισης

Σύμφωνα με το αριθ. πρ. Φ10035/2759/1381/22-3-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προκειμένου ο ΟΑΕΕ να χορηγήσει σε ασφαλισμένο του, ο οποίος έχει υπαχθεί και στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης, βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας θα πρέπει απαραίτητα οι αρμόδιες υπηρεσίες του να εξετάζουν εάν υφίστανται οφειλές του από καθυστερούμενες εισφορές προς τον Οργανισμό, τόσο στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης όσο και στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης.

Για το λόγο αυτό και μετά από σχετική συνεργασία με το Τμήμα Μητρώου και την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. στην εικόνα του μητρώου δημιουργήθηκε ειδικό πεδίο Ένδειξη Υπαγωγής στην Επικουρική Ασφάλιση ΟΑΕΕ που συμπληρώνεται με την ένδειξη Ε για τους ασφαλισμένους που έχουν υπαχθεί και στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης ώστε να μην εκδίδεται αυτόματα η ασφαλιστική ενημερότητα. Για τους ασφαλισμένους που στην εικόνα του μητρώου τους έχει την παραπάνω ένδειξη Εχορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μόνο μετά από επικοινωνία με την αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση ΟΑΕΕ Επικουρικής Ασφάλισης και την έγγραφη διαβεβαίωση αυτής ότι οι ενδιαφερόμενοι είναι ταμειακά ενήμεροι και στον εν λόγω Κλάδο.

 
Γνωστοποίηση οφειλής

Κατ΄ εξαίρεση των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2753/1999 όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 17 του Ν. 2848/2001 ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ δεν θεωρεί φορολογικά στοιχεία σε υπόχρεο ο οποίος δεν έχει εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές υποχρεώσεις του από πάσης φύσεως φόρους του Δημοσίου από την επαγγελματική δραστηριότητα, από δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου, πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων του Κώδικα, τέλη ή εισφορές που βεβαιώνονται από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, όταν το σύνολο των υποχρεώσεων αυτών, χωρίς τις νόμιμες προσαυξήσεις, ξεπερνά τα έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, εκτός αν έχει υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων χρεών του από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και είναι απόλυτα συνεπής στην καταβολή των δόσεων αυτών.

Όταν λοιπόν ασφαλισμένοι ζητούν βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας και διαπιστώνεται ότι αυτή δεν μπορεί να τους χορηγηθεί λόγω οφειλής, θα ενημερώνονται ότι μπορούν να ζητούν γνωστοποίηση οφειλής ύστερα από σχετική αίτησή τους.

 
 

Χορήγηση βεβαίωσης σε ασφαλισμένους που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση του N. 3863/2010

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην 68/2010 εγκύκλιο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3863/2010 στους οφειλέτες που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση και τηρούν τους όρους της ρύθμισης αυτής, χορηγείται βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας διάρκειας ενός (1) μηνός για θεώρηση περιορισμένου αριθμού βιβλίων και στοιχείων υπό την προϋπόθεση ότι η ρύθμιση τηρείται έναντι όλων των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης στην οποία υπάγεται το προσωπικό των επιχειρήσεων ή ο αυτοαπασχολούμενος.

Επί  του θέματος το αρμόδιο Υπουργείο με το αριθ. πρ. Φ10035/15898/917/23-12-2010 έγγραφό του διευκρίνισε τα παρακάτω:

Από την παραπάνω διάταξη προκύπτει ότι η χορηγούμενη ασφαλιστική ενημερότητα ισχύει υπό την προϋπόθεση της τήρησης της ρύθμισης εξόφλησης οφειλόμενων εισφορών σε όλους τους φορείς στους οποίους υπάγεται ο αυτοαπασχολούμενος και το προσωπικό της επιχείρησης (π.χ. ΟΑΕΕ, ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜ ). Οπότε αν αυτοαπασχολούμενος ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ που απασχολεί προσωπικό το οποίο ασφαλίζεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για κύρια σύνταξη και στο ΕΤΕΑΜ για επικουρική σύνταξη, επιθυμεί να πάρει ασφαλιστική ενημερότητα επειδή πχ θέλει να θεωρήσει βιβλία και στοιχεία στη Δ.Ο.Υ., ο ΟΑΕΕ θα πρέπει να του ζητήσει βεβαίωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΕΤΕΑΜ ότι δεν οφείλει εισφορές για το προσωπικό του ή ότι έχει ρυθμίσει τις οφειλές του στα παραπάνω Ταμεία και τηρεί τις ρυθμίσεις του.

Εννοείται ότι στην περίπτωση που ο εν λόγω ασφαλισμένος είναι και ασφαλισμένος στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΕ θα ελέγχουν και ότι δεν οφείλει εισφορές και στον Κλάδο αυτό.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω θα πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Ο ασφαλισμένος κατά την υποβολή του αιτήματος για υπαγωγή στη ρύθμιση θα πρέπει να καταθέτει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει εάν απασχολεί προσωπικό στην επιχείρησή του και ότι έλαβε γνώση ότι προκειμένου να του χορηγηθεί βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΟΑΕΕ θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα κύριας και επικουρικής σύνταξης στον οποίο ασφαλίζει το προσωπικό του.

Για τους ασφαλισμένους που έχουν ήδη υπαχθεί στην παρούσα ρύθμιση κατά την υποβολή του αιτήματος για χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας θα υποβάλλεται η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση, η δε ασφαλιστική ενημερότητα θα

 
 

χορηγείται σε πρώτη φάση με την υποχρέωση προσκόμισης της σχετικής βεβαίωσης την επόμενη φορά.

 
Πιστοποιητικό για συμμετοχή σε διαγωνισμούς

Σύμφωνα με το ΠΔ 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ) οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς μετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν την κατακύρωση οφείλουν εντός προθεσμίας από την έγγραφη ειδοποίηση τους να υποβάλουν πέραν των άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται, Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι κατά τη ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι ο χρόνος διάρκειας του εν λόγω πιστοποιητικού προσδιορίζεται από τον χρόνο που καθίστανται απαιτητές οι τρέχουσες εισφορές στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος είναι ταμειακά ενήμερος, αντίθετα στην περίπτωση που έχει υπαχθεί σε ρύθμιση του Ν. 3863/2010 ο χρόνος διάρκειας αυτού είναι ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις (1 μήνας). Συγκεκριμένα και λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόδειξη πληρωμής αποστέλλεται στον ασφαλισμένο κάθε μονό μήνα και πρέπει να εξοφληθεί το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου της αναφερόμενης περιόδου μηνός, το εν λόγω πιστοποιητικό στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει καταβάλει όλες τις υποχρεώσεις του, ισχύει μέχρι το τέλος του μηνός αυτού αφού μέχρι τότε οι τρέχουσες εισφορές του διμήνου δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Για την κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε το παρακάτω παράδειγμα:

Παράδειγμα

Σε ασφαλισμένο που θα ζητήσει το εν λόγω πιστοποιητικό την 20/3/2011 και δεν έχει οφειλές, αν έχει εξοφλήσει το 1ο δίμηνο 2011, η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού θα είναι μέχρι την 31/5/2011 που θα καταστούν απαιτητές οι εισφορές Μαρτίου Απριλίου.

Στην περίπτωση που έχει υπαχθεί σε ρύθμιση του Ν. 3863/2010 η διάρκεια αυτού θα είναι ένας μήνας. Αν πάλι δεν έχει εξοφλήσει το 1ο δίμηνο του 2011 σε κάθε περίπτωση (είτε έχει υπαχθεί σε ρύθμιση είτε όχι) η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού θα είναι μέχρι την 31/3/2011 που αυτό θα καταστεί απαιτητό.


Διευκρινίσεις ρυθμίσεων του άρθρου 10 του Ν.3863/2010 που αφορά στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ από 1/1/2011.

Στο πλαίσιο του νέου ασφαλιστικού νόμου (Ν.3863/2010) γνωστοποιήθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης οι διατάξεις του άρθρου 10 του νέου Νόμου με τις οποίες καθορίζονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης γήρατος Παλαιών και Νέων ασφαλισμένων καθώς και οι χρόνοι που αναγνωρίζονται για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, που θα ισχύσουν για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ από 1-1-2011.

Οι διατάξεις του παραπάνω άρθρου που αφορούν τους πριν την 1-1-1993 (παλαιούς) ασφαλισμένους αναλυτικά έχουν ως εξής:

Α) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΑΠΟ 1-1-2011

1. Με την παρ. 5 αρθρ. 10 του νόμου, τροποποιείται η διάταξη παρ. 1β. αρθρ. 20 του Π.Δ. 258/05 - η οποία προβλέπει συνταξιοδότηση με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας και 35 έτη ασφάλισης - και για το έτος 2011 ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης ανακαθορίζεται σε 36 έτη, για κάθε δε επόμενο έτος αυξάνεται σταδιακά κατά ένα έτος ως τη συμπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης. Ως όριο ηλικίας για την εφαρμογή των παραπάνω παραμένει το 60ο.

Επομένως, η κατ΄ έτος αύξηση των προβλεπόμενων ετών ασφάλισης έχει ως εξής:

ΕΤΟΣΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΗΛΙΚΙΑ
20103560
20113660
20123760
20133860
20143960
20154060

2. Εφιστούμε την προσοχή στην παρ. 8 του ίδιου άρθρου με την οποία ορίζεται ότι κατά τη μεταβατική περίοδο από 2011 έως 2015, οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη γήρατος με το χρόνο ασφάλισης που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης των 35 ετών ασφάλισης.

Επομένως ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτείται με τόσα έτη ασφάλισης, όσα απαιτούνται, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα,κατά το έτος που συμπληρώνει την 35ετία.

Διευκρίνιση

Διευκρινίζουμε ότι ο ανακαθορισμός του χρόνου ασφάλισης από 1-1-2011 αφορά όλους τους ασφαλισμένους του Οργανισμού, είτε επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν με τις διατάξεις ΟΑΕΕ είτε με τις καταστατικές διατάξεις των καταργούμενων Ταμείων ΤΕΒΕ - ΤΑΕ - ΤΣΑ.

3.Με τις διατάξεις της παρ. 15 α. αρθρ. 10 το όριο ηλικίας των 60 ετών ή μικρότερο αυτού που προβλέπεται από γενικές ή καταστατικές διατάξεις για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων φορέων κύριας ασφάλισης, αυξάνεται κατά ένα έτος για κάθε χρόνο από 1-1-2011 μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.

Στον ΟΑΕΕ, η παραπάνω διάταξη έχει εφαρμογή μόνο στις γυναίκες ασφαλισμένες του ΟΑΕΕ - πρώην ΤΣΑ οι οποίες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην Ταμείου σε ηλικία 60 ετών με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης.

Για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων, εφόσον επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΤΣΑ, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανακαθορίζονται από 1-1-2011ως εξής:

ΕΤΟΣΗΛΙΚΙΑΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
20106025
20116125
20126225
20136325
20146425
20156525

Κατά τη σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας οι ασφαλισμένες δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας που απαιτείται, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, κατά το έτος συμπλήρωσης του 60ου έτους της ηλικίας.

Ευνόητο είναι ότι εφόσον επιλεγούν οι συνταξιοδοτικές διατάξεις ΟΑΕΕ, δεν είναι δυνατή η συνταξιοδότηση με τα παραπάνω όρια.

Β) ΘΕΜΕΛΙΩΜΕΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

α) 60 ετών και 35 έτη ασφάλισης

Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 10, ασφαλισμένοι οι οποίοι έως την 31-12-2010 έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης, θα συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε, δηλαδή και μετά την 1-1-2011 χωρίς τις αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν, εφόσον βέβαια συμπληρώσουν το 60ο έτος της ηλικίας τους.

Επιπλέον με την παρ. 18.2 του αρθρ. 10 προστίθεται διάταξη σύμφωνα με την οποία για τη συμπλήρωση της 35ετίας έως την 31-12-2010 προσμετράται και χρόνος αναγνώρισης βάσει αρθρ. 40 Ν. 2084/92εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί έως την 31-12-2013.

Ο αναγνωριζόμενος στον ΟΑΕΕ χρόνος ασφάλισης βάσει του παραπάνω άρθρου είναι ο χρόνος στρατιωτικής θητείας.

Επομένως ο ασφαλισμένος του Οργανισμού ο οποίος έχει ως την 31-12-2010 χρόνο ασφάλισης μικρότερο της 35ετίας, συμπληρώνει όμως 35ετία με την αναγνώριση του στρατού, θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και δεν θα απαιτηθούν οι αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση, εφόσον η αίτηση αναγνώρισης της στρατιωτικής θητείας υποβληθεί έως 31-12-2013.

β) 37 έτη ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του αρθρ. 10 δεν θίγονται οι ασφαλισμένοι οι οποίοι ως την 31-12-2010 συμπληρώνουν 37 έτη ασφάλισης και συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του αρθρ. 16 παρ. 1 Ν. 3232/04.

Επομένως, όσοι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν 37 έτη ασφάλισης από την 1-1-2011 και μετά, δεν θα μπορούν πλέον να συνταξιοδοτούνται χωρίς όριο ηλικίας.

Γ) ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΙΣΧΥ

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι από τις κοινοποιούμενες διατάξεις δεν επέρχεται καμία μεταβολή και εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την 1-1-2011 οι παρακάτω προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος των ασφαλισμένων του Οργανισμού:

α) 15 έτη ασφάλισης και ηλικία 65 ετών βάσει άρθρου 20 παρ. 1α Π.Δ. 258/05

β) 25 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως ηλικίας σε μητέρες - συζύγους αναπήρων σύμφωνα με τις διατάξεις αρθρ. 5 Ν. 3232/04 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις αρθρ. 61 Ν. 3518/06

γ) 15 έτη ασφάλισης, ανεξαρτήτως ηλικίας, για άτομα που φέρουν συγκεκριμένης μορφής αναπηρία, με τους όρους και τις προϋποθέσεις Ν. 612/77 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (τύφλωση, παραπληγία, τετραπληγία, νεφροπάθεια, σκλήρυνση κατά πλάκας, ακρωτηριασμός κλπ).

Δ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2ΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Από τις διατάξεις παρ.14 του αρθρ. 10 προκύπτει ότι καμία μεταβολή δεν επέρχεται ως προς τη θεμελίωση δεύτερου συνταξιοδοτικού δικαιώματος στον ΟΑΕΕ και εξακολουθούν να ισχύουν οι αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις αρθρ. 47 Ν. 2084/92 για δεύτερη σύνταξη λόγω γήρατος και αναπηρίας.

Υπενθυμίζουμε ότι για απονομή δεύτερης σύνταξης λόγω γήρατος απαιτείται η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
 

Εξαίρεση από το ηλικιακό όριο των 65 ετών και από τις αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για θεμελίωση δεύτερου συνταξιοδοτικού δικαιώματος, αποτελεί η περίπτωση της θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και μόνον σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης ταυτόχρονα ή μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη συνταξιοδότησης από τον πρώτο φορέα.

Επισημαίνουμε ότι στο σημείο αυτό επέρχεται με τον νέο νόμο διαφοροποίηση ως προς τον καθορισμό του εξαμήνου, και η αίτηση συνταξιοδότησης στον δεύτερο ασφαλιστικό φορέα θα πρέπει να υποβάλλεται το αργότερο εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης από τον πρώτο φορέα και όχι από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης συνταξιοδοτικής απόφασης, όπως ίσχυε από τις διατάξεις αρθρ. 19 παρ. 6 Ν. 2150/93.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 1-1-2011

Παράδειγμα 1ο

Ασφαλισμένος 57 ετών σήμερα, συμπληρώνει 35 έτη ασφάλισης το έτος 2012. Επειδή κατά το έτος αυτό απαιτούνται 37 έτη ασφάλισης, ο ασφαλισμένος θα θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με την συμπλήρωση 37ετίας και ηλικία 60 ετών. Επομένως θα συνταξιοδοτηθεί το έτος 2014, που συμπληρώνει 37 έτη ασφάλισης και θα είναι 60 ετών, παρότι το έτος 2014 απαιτούνται 39 έτη ασφάλισης.

Παράδειγμα 2ο

Ασφαλισμένος 54 ετών σήμερα, συμπληρώνει 35 έτη ασφάλισης το έτος 2013. Επειδή κατά το έτος αυτό απαιτούνται για συνταξιοδότηση 38 έτη ασφάλισης, ο ασφαλισμένος θα συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση 38 ετών ασφάλισης και ηλικία 60 ετών. Επομένως θα συνταξιοδοτηθεί το έτος 2016 που συμπληρώνει το όριο ηλικίας και χρόνο ασφάλισης 38 ετών, παρότι το έτος 2016 απαιτούνται πλέον 40 έτη ασφάλισης.

Παράδειγμα 3ο

Ασφαλισμένος 60 ετών σήμερα, συμπληρώνει 35ετία το έτος 2011 με αναγνώριση στρατιωτικής θητείας δύο ετών. Επειδή κατά το έτος αυτό απαιτούνται 36 έτη ασφάλισης, ο ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη συμπλήρωση των 36 ετών. Επομένως θα συνταξιοδοτηθεί το έτος 2012 που συμπληρώνει τον απαιτούμενο χρόνο, παρότι το έτος 2012 απαιτούνται 37 έτη ασφάλισης.

Διευκρινίζουμε ότι η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας στο παραπάνω παράδειγμα θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί είτε πριν την 31-12-2010 είτε μετά και έως την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος.

Παράδειγμα 4ο

Ασφαλισμένος 57 ετών με χρόνο ασφάλισης 35 ετών (υποχρεωτική, προαιρετική, διαδοχική ασφάλιση, ήδη αναγνωρισμένη στρατιωτική θητεία) ως την 31-12-2010, έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο έως 31-12-2010 χρόνο ασφάλισης και δεν επηρεάζεται από τον ανακαθορισμό του χρόνου που επιφέρουν οι νέες διατάξεις. Επομένως, ακόμη κι αν διακόψει την άσκηση του επαγγέλματος, θα συνταξιοδοτηθεί το έτος 2013 που συμπληρώνει το 60ο έτος με 35 έτη ασφάλισης.

Παράδειγμα 5ο

Ασφαλισμένος με χρόνο ασφάλισης 34 ετών ως την 31-12-2010 ο οποίος θα ζητήσει ως την 31-12-2013 αναγνώριση στρατιωτικής θητείας 1 έτους τουλάχιστον, θα θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη συμπλήρωση του 60ου έτους και 35 έτη ασφάλισης, ακόμη κι αν διακόψει το επάγγελμα, διότι με το χρόνο στρατιωτικής θητείας συμπληρώνει 35ετή συντάξιμο χρόνο ως την 31-12-2010.

Παράδειγμα 6ο

Ασφαλισμένη 58 ετών σήμερα, η οποία επιλέγει να συνταξιοδοτηθεί με καταστατικές διατάξεις πρώην ΤΣΑ, συμπληρώνει το 60ο έτος το 2012. Η ασφαλισμένη θα συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης και του 62ου έτους της ηλικίας δηλ. με το όριο το προβλεπόμενο κατά το έτος 2012, παρότι η ίδια θα συμπληρώσει αυτό το όριο ηλικίας κατά το έτος 2014, που απαιτείται ηλικία 64 ετών.

Οι διατάξεις που αφορούν τους μετά την 1-1-1993 (Νέους) ασφαλισμένους αναλυτικά έχουν ως εξής:

 1) ΑΝΔΡΕΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Οι διατάξεις της παρ. 10 του αρθρ. 10 του νέου Νόμου προβλέπουν ότι ασφαλισμένοι μετά την 1-1-1993 σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ), θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη συμπλήρωση του 60 έτους της ηλικίας και 40 έτη ασφάλισης.

Επομένως, οι Νέοι ασφαλισμένοι του Οργανισμού θα θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα γήρατος με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας και 40 έτη ασφάλισης.

Για τη συμπλήρωση του παραπάνω χρόνου λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος ασφάλισης σε οποιοδήποτε ομοειδή φορέα,δηλαδή σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.

Επειδή η σχετική διάταξη δεν προβαίνει σε καμία διάκριση, στον απαιτούμενο για συνταξιοδότηση χρόνο συνυπολογίζεται και κάθε άλλος χρόνος ο οποίος αναγνωρίζεται με την κείμενη νομοθεσία ως χρόνος ασφάλισης.

2) ΜΗΤΕΡΕΣ ή ΧΗΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

To όριο ηλικίας το οριζόμενο από τις διατάξεις της παρ. 6 αρθρ. 24 Ν. 2084/92 για τη συνταξιοδότηση γήρατος μητέρων με ανήλικα τέκνα, δηλαδή το 55°, ανακαθορίζεται από 1-1-2013 στο 65° σύμφωνα με την παρ. 17ε του αρθρ. 10.

Επομένως με τις διατάξεις της συγκεκριμένης παραγράφου καταργούνται από 1-1-2013 οι ευμενέστερες ως προς την ηλικία συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις των μητέρων με ανήλικα τέκνα και ταυτίζονται πλέον με τα ισχύοντα για τους λοιπούς Νέους ασφαλισμένους δηλαδή συμπληρωμένο το 65° έτος και 15 έτη ασφάλισης.

Για την κατανόηση και σωστή εφαρμογή των παραπάνω, κρίνουμε σκόπιμες τις παρακάτω διευκρινήσεις:

• Η διάταξη αρθρ. 24 Ν. 2084/92 περί συνταξιοδότησης μητέρων με ανήλικα τέκνα (55 ετών και 20ετής ασφάλιση) όπως είναι εύλογο, δεν έχει τύχει εφαρμογής μέχρι σήμερα, δεδομένου ότι η 20ετής ασφάλιση Νέων ασφαλισμένων θα συμπληρωθεί κατά πρώτον από 1-1-2013.

• Κατά τα έτη 2011, 2012 θα είναι δυνατή η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος γήρατος μητέρων με ανήλικα τέκνα, με τη συμπλήρωση 20ετούς συντάξιμου χρόνου, συμπεριλαμβανομένου πλασματικού χρόνου , και ηλικία 55 ετών.

• Από 1-1-2013 η συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων τέκνων καταργείται.

Με την ίδια παράγραφο του άρθρου 10, το όριο ηλικίας το οριζόμενο από τις διατάξεις της παρ. 7 αρθρ. 144 Ν. 3655/08για μειωμένη σύνταξη γήρατος μητέρων με ανήλικα τέκνα, δηλαδή το 50°, ανακαθορίζεται από 1-1-2013 στο 60°.

Επομένως με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής καταργούνται από 1-1-2013 οι ευμενέστερες ως προς την ηλικία συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις των μητέρων με ανήλικα τέκνα και για μειωμένη σύνταξη και ταυτίζονται πλέον με τα ισχύοντα για τους λοιπούς Νέους ασφαλισμένους δηλαδή συμπληρωμένο το 60° έτος και 15 έτη ασφάλισης με ποσόν σύνταξης μειωμένο κατά 1/200 για κάθε μήνα ηλικίας που υπολείπεται από την έναρξη της συνταξιοδότησης μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.

Επισημαίνουμε ότι τα παραπάνω αναφερόμενα εφαρμόζονται και στους χήρους πατέρες ανήλικων τέκνων.

Ανακεφαλαιώνοντας, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μητέρων ή χήρων πατέρων ανηλίκων τέκνων έχουν ως εξής:

ΜΗΤΕΡΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Ή ΧΗΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ
ΕΤΟΣ
ΗΛΙΚΙΑ
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ
2011
55
20
2012
55
20
2013
65
15 (ως οι λοιποί νέοι ασφαλισμένοι)
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ(ΚΑΤΑ1/200 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ)
2011
50
20
2012
50
20
2013
60
15 (ως οι λοιποί νέοι ασφαλισμένοι)

Εφιστούμε την προσοχή σας στο ότι κατά την συνταξιοδότηση μητέρων ή χήρων πατέρων με ανήλικα τέκνα θα πρέπει η ανηλικότητα να συντρέχει κατά το έτος συμπλήρωσης των απαιτούμενων ετών ασφάλισης.

Με την παρ. 17στ του ίδιου άρθρου καταργούνται από την δημοσίευση του νόμου, δηλαδή από 15-7-2010,οι ειδικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μητέρων με τρία ή περισσότερα παιδιά. όπως αυτές ίσχυαν σύμφωνα με τις διατάξειςαρθρ. 24 παρ. 7 Ν. 2084/92.

Εξάλλου, καθώς οι ειδικές προϋποθέσεις για την κατηγορία αυτή των νέων ασφαλισμένων προέβλεπαν 20ετή χρόνο ασφάλισης, η καταργούμενη διάταξη δεν έχει εφαρμοστεί ως σήμερα.

3) ΜΗΤΕΡΕΣ ή ΧΗΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΝΙΚΑΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 6 αρθρ. 24 Ν. 2084/92, οι Νέες ασφαλισμένες - μητέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία, άγαμων παιδιών μπορούν να συνταξιοδοτηθούν:

• Με συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας και 20 χρόνια στην ασφάλιση

• Με συμπληρωμένο το 50ο έτος της ηλικίας και 20 χρόνια στην ασφάλιση, για λήψη σύνταξης μειωμένης κατά το 1/200 της πλήρους μηνιαίας σύνταξης για κάθε μήνα που λείπει από το όριο ηλικίας των 55 ετών.Με την παρ. 17ε του αρθρ. 10του νέου Νόμου, οι ίδιες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ισχύουν και για τους χήρους πατέρες ανίκανων τέκνων.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΙΣΧΥ

Δεν θίγονται από τις κοινοποιούμενες διατάξεις και παραμένουν σε ισχύ οι παρακάτω προϋποθέσεις συνταξιοδότησης Νέων ασφαλισμένων:

1) 15 έτη ασφάλισης και ηλικία 65 ετών βάσει άρθρου 24 Ν. 2084/92

2) 15 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών βάσει άρθρου 24 Ν. 2084/92, για σύνταξη μειωμένη κατά 1/200 για κάθε μήνα υπολειπόμενο του 65ου έτους της ηλικίας

3) 25 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως ηλικίας για συζύγους ή μητέρες - πατέρες αναπήρων βάσει αρθρ. 5 Ν. 3232/04, όπως ισχύει σήμερα

4) 15 έτη ασφάλισης, ανεξαρτήτως ηλικίας, για άτομα που φέρουν συγκεκριμένης μορφής αναπηρία, με τους όρους και τις προϋποθέσεις Ν. 612/77 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ Η ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 2084/92, που αναφέρονται στους χρόνους που αναγνωρίζονται για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις επαναπροσδιορίζονται οι χρόνοι που μπορούν να προσμετρηθούν ή να αναγνωρισθούν με εξαγορά για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.

Με βάση τα ανωτέρω ισχύουν τα κάτωθι:

- Η ισχύς των διατάξεων της παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 αρχίζει την 1/1/2011 και αφορά τους ασφαλισμένους που συγκεντρώνουν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις: α) θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατ' αποκλειστικότητα από 1/1/2011 και εφεξής και β) έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3600 ημέρες ή 12 έτη ασφάλισης.

- Ο συνολικός χρόνος ο οποίος συνυπολογίζεται ή αναγνωρίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, δεν μπορεί να υπερβεί τα επτά (7) έτη.

Ειδικότερα, ο χρόνος αυτός καθορίζεται κατ' ανώτατο όριο:

α) σε τέσσερα (4) έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2011

β) σε πέντε (5) έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2012

γ) σε έξι (6) έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2013 και

δ) σε επτά (7) έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2014 και εφεξής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω το άρθρο 40 του Ν. 2084/92 (ΦΕΚ 165 Α) αντικαθίσταται ως εξής στα σημεία που αφορούν τον Ο.Α.Ε.Ε.:

Ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και το δημόσιο λογίζεται πλην του χρόνου πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης: α) ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, β) ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και ο χρόνος σπουδών, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, σε μέσες επαγγελματικές σχολές, ο οποίος είναι ίσος με τα κατά το χρόνο αποφοίτησης επίσημα ακέραια χρόνια σπουδών της οικείας σχολής, γ) ο χρόνος ανεργίας, μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το δημόσιο, δ) ο πλασματικός χρόνος του άρθρου 141 του Ν. 3655/08 (ΦΕΚ 58 A΄) που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές και ανεξάρτητα του χρόνου γέννησης των παιδιών, και ε) ο χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας πριν την εγγραφή στα μητρώα του ΟΑΕΕ και μέχρι πέντε (5) έτη εφόσον δεν είχαν πληρωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις ισχύουν τα κάτωθι:

1) η αναγνώριση και εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1358/1983 όπως ισχύουν κάθε φορά.

Στις περιπτώσεις που θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2014 με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, το ποσό για την εξαγορά του χρόνου της στρατιωτικής θητείας στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μειώνεται κατά 30%.

Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2015 και εφεξής το ανωτέρω ποσό μειώνεται κατά 50%. To καταβαλλόμενο ποσό και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις δεν μπορεί να είναι κατώτερο αυτού που προκύπτει με βάση υπολογισμού το 25πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1/1/2011, θα ακολουθήσουν περαιτέρω διευκρινίσεις ως προς το ποσοστό έκπτωσης εφάπαξ καταβολής.

2) η αναγνώριση του χρόνου σπουδών γίνεται:

α) σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου και

β) σε μέσες επαγγελματικές σχολές, δημόσιες ή ιδιωτικές που έχουν αναγνωρισθεί από το κράτος, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας. (θα ακολουθήσει γνωστοποίηση των σχολών αυτών)

Ο χρόνος που θα αναγνωρίζεται θα είναι ίσος με τα επίσημα ακέραια έτη σπουδών της οικείας σχολής, τα οποία προβλέπονται κατά το χρόνο της αποφοίτησης.

Επισημαίνεται ότι αν κατά το χρόνο φοίτησης στις αναφερόμενες σχολές υπήρχε ασφάλιση σε οποιονδήποτε ομοειδή φορέα ασφάλισης, δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος.

Είναι σαφές ότι η ρύθμιση αναφέρεται σε αποφοίτηση, δηλαδή σε περάτωση των σπουδών και δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του χρόνου σπουδών αν δεν έχει αποκτηθεί το σχετικό πτυχίο ή δίπλωμα.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση χρόνου σπουδών είναι τα εξής:

• Αίτηση

• Βεβαίωση απόκτησης πτυχίου από τη σχολή (να αναφέρεται η διάρκεια φοίτησης)

• Αντίγραφο πτυχίου

• Υπεύθυνη Δήλωση του ασφαλισμένου από την οποία να προκύπτει απαραίτητα ότι δεν υπάρχει ασφάλιση για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε άλλο φορέα ασφάλισης και δεν έχει επίσης αναγνωρισθεί σε άλλο φορέα.

• Για όσους είναι κάτοχοι πτυχίου εξωτερικού, θα πρέπει να προσκομιστεί η αναγνώριση πτυχίου εξωτερικού από τον αντίστοιχο επίσημο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ ή Υπουργείο Εξωτερικών, κ.α.).

3) η αναγνώριση του χρόνου ανεργίας, μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου. Ως χρόνος ανεργίας - πέραν του χρόνου εγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΔ - θεωρείται κάθε κενό χρονικό διάστημα, μετά την έναρξη του εργασιακού βίου του ασφαλισμένου και την υπαγωγή του στα μητρώα οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού, για το οποίο δεν υπάρχει ασφάλιση.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση χρόνου ανεργίας είναι τα εξής:

• Αίτηση

• Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η ασφάλισή του σε ασφαλιστικό φορέα πριν το χρονικό διάστημα ανεργίας.

• Υπεύθυνη Δήλωση του ασφαλισμένου από την οποία να προκύπτει απαραίτητα ότι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν έχει αναγνωρισθεί σε άλλο φορέα.

• Σε περίπτωση εγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΔ, θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση για το χρονικό διάστημα που βρίσκονταν σε ανεργία.

• Σε περίπτωση που δεν υπάρχει χρόνος εγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΔ, θα πρέπει να συμπληρώνεται Υπεύθυνη Δήλωση από την οποία να προκύπτει απαραίτητα ότι για το χρονικό διάστημα που επιθυμεί να αναγνωρίσει ο ασφαλισμένος, δεν υπάρχει ασφάλιση σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.

- Ο χρόνος σπουδών καθώς και ο χρόνος ανεργίας αναγνωρίζονται τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου.

Για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα καταβάλλεται ποσό εξαγοράς, το οποίο προκύπτει από τον υπολογισμό ποσοστού 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και ποσοστού 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης, υπολογιζόμενων στο 25πλάσιο του ΗΑΕ που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Περαιτέρω, καθορίζεται ο τρόπος καταβολής του ποσού εξαγοράς που προκύπτει από τις παραπάνω αναγνωρίσεις (είτε εφάπαξ με έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις ίσες με τους αναγνωριζόμενους μήνες, είτε με παρακράτηση του ποσού της σύνταξης) και επιπλέον προβλέπεται η επιβολή των αναλογούντων προσθέτων τελών, σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής μηνιαίας δόσης.

4) Ο χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας πριν την εγγραφή στα μητρώα του ΟΑΕΕ καιμέχρι πέντε (5) έτη εφόσον δεν έχουν πληρωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

Αναφορικά με το ανωτέρω θέμα αναμένουμε διευκρινίσεις τις οποίες θα σας κοινοποιήσουμε.

Σημειώνεται ότι, εκτός του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, για όλους τους υπόλοιπους χρόνους της παρ. 18 του άρθρου 10 το κάθε πλήρες έτος αναγνωριζόμενου χρόνου αντιστοιχεί σε 300 ημέρες ή 12 μήνες ασφάλισης (κάθε μήνας = 25 ημέρες ασφάλισης).


ΘΕΜΑ: «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας»

Σας παρουσιάζουμε τα κυριότερα σημεία του νομοσχεδίου που αφορούν τα φορολογικά, δημοσιονομικά και εργασιακά μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας.
 
Ειδικότερα:  
 

Α:   Φορολογικά και δημοσιονομικά μέτρα.

1.    Επαναπροσδιορίζεται το πεδίο εφαρμογής του ν. 3429/2005 (νόμος που αφορά τις ΔΕΚΟ), ώστε να υπάγονται σε αυτό όλες οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί χωρίς εξαίρεση  καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση.

2.    Εφαρμογή περαιτέρω μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής για τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, τα κυριότερα των οποίων είναι:

α) η επιβολή πλαφόν στις πάσης φύσεως αμοιβές οι οποίες από 1/1/2011 δεν πρέπει να υπερβαίνουν κατά μήνα, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση τις 4000 ευρώ.

β) το σύνολο των μειώσεων υπολογιζόμενο σε δωδεκάμηνη βάση επιτρέπεται να φθάσει μέχρι το 25% των πάσης φύσεως αποδοχών.

γ) οι αποφάσεις αυτές κατισχύουν κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης ή ρήτρας ή όρου συλλογικής ή κλαδικής ή επιχειρησιακής σύμβασης εργασίας ή συμφωνίας.

δ) όσοι από 1/1/2010 έχουν μεταταχθεί ή θα μεταταχθούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δικαιούνται μόνον το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία μετατάσσονται.

3.    Τροποποίηση του κώδικα ΦΠΑ με αυξήσεις των συντελεστών ΦΠΑ από 11% σε 13% για αγαθά και υπηρεσίες που υπάγονται

τα περισσότερα είδη και μειώσεις από 11% σε 6,5% για τις υπηρεσίες του τουριστικού τομέα (διαμονή σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, παρόμοιους χώρους και κάμπινγκ).

Στο 6,5% εντάσσονται και τα φάρμακα, τα εμβόλια, οι εφημερίδες, τα περιοδικά, τα εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και τα βιβλία με εικόνες για παιδιά).

Έναρξη ισχύος από 1/1/2011.

4.    Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνιακού Κώδικα όπου για παράδειγμα με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά την ίδια χρονική στιγμή ο ΦΠΑ, καθώς και κάθε άλλη σχετική επιβάρυνση.  

5.    Μείωση του φόρου κατανάλωση για την ηλεκτρική ενέργεια για την οικιακή χρήση (από 5 ευρώ/ΜWh σε 2,2 ευρώ /ΜWh), αύξηση των επιχειρηματικών τιμολογίων εκτός της υψηλής τάσης (από 2,5 ευρώ/ΜWh σε 5 ευρώ/ΜWh) και πλήρης απαλλαγή από τον φόρο για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για γεωργική χρήση.

6.    Εξαίρεση, με ισχύ μέχρι τέλους του 2012, της δαπάνης για την απόκτηση πρώτης κατοικίας από το «πόθεν έσχες» εφόσον η επιφάνεια της δεν υπερβαίνει τα 120 τ.μ. και η συνολική αξία της το ποσό των 200.000 ευρώ.

Δωρεές η γονικές παροχές χρηματικών ποσών που συνιστώνται αποκλειστικά για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας και μέχρι του ποσού των 200.000 ευρώ απαλλάσσονται από τον φόρο που προβλέπεται από τον κώδικα φορολογίας.

7.    Παρέχονται κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας των οποίων η άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα έχει εκδοθεί μέχρι 31/12/1998  και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή και αναπροσαρμόζεται ο φόρος πολυτελείας στα επιβατικά αυτοκίνητα.

 
Β: Eργασιακά θέματα.
  • Βασικά σημεία για τις ειδικές επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας

1.     Στο πλαίσιο του συστήματος των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που προσδιορίζεται με τον νόμο 1876/1990,εισάγεται στο συλλογικό Εργατικό Δίκαιο νέα μορφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, η «Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας» (ΕΕΣΣΕ), με κύριο σκοπό τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας, καθώς και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

2.    Οι όροι της ΕΕΣΣΕ προσδιορίζονται από τους κοινωνικούς εταίρους στο επίπεδο της επιχείρησης σε ετήσια βάση, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε όλες τις συλλογικές συμβάσεις. Στο πλαίσιο αυτών των ΕΕΣΣΕ, είναι δυνατόν οι μισθοί να αποκλίνουν από την αντίστοιχη κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, μέχρι το κατώφλι της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, και να προσδιορίζεται ο αριθμός των θέσεων εργασίας, καθώς και λοιποί όροι, όπως μερική απασχόληση, εκ περιτροπής εργασία, διαθεσιμότητα, διάρκεια εφαρμογής, περιλαμβανομένων τυχόν όρων για τη διαδικασία επανόδου στην κανονική εφαρμογή των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

3.    Λόγω του ειδικού τους χαρακτήρα, οι ΕΕΣΣΕ δεν καλύπτονται από την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, ούτε εφαρμόζονται σε αυτές τυχόν επεκταθείσες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις.

4.    Οι ΕΕΣΣΕ μπορούν να συναφθούν και σε επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 εργαζόμενοι, όπου αν δεν υπάρχειεπιχειρησιακό σωματείο, οι εργαζόμενοι εκπροσωπούνται από την κλαδική οργάνωσή τους ή την αντίστοιχη ομοσπονδία.

5.    Προκειμένου να συναφθεί ΕΕΣΣΕ, τα ενδιαφερόμενα μέρη, με κοινή αιτιολογημένη έκθεσή τους καταθέτουν αυτή στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΚΕΕ),το οποίο και γνωμοδοτεί για τη σκοπιμότητα της, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι ημερών μετά την πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η χορήγησή της . Σε περίπτωση παραβίασης των όρων η ΕΕΣΣΕ είναι άκυρη και σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, η αποζημίωση απόλυσης υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές της αντίστοιχης κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Οποιαδήποτε μείωση των αποδοχών των εργαζομένων κατά παράβαση των συμφωνημένων στο πλαίσιο της ΕΕΣΣΕ, συνιστά μη εμπρόθεσμη καταβολή νομίμων αποδοχών, για την οποία εφαρμόζεται ο ν. 2336/95.

6.    Τα αποτελέσματα εφαρμογής των ΕΕΣΣΕ στους μισθούς, στην απασχόληση, στην παραγωγικότητα και στην ανταγωνιστικότητα θα εξαρτηθούν από την ωριμότητα και την ενεργό συμμετοχή των συμβαλλομένων μερών. Η από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων με πνεύμα καλόπιστου διαλόγου, αντικειμενικότητας στην πληροφόρηση και συμμετοχή στην ευθύνη αποτελούν προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων τους.

  • Διατάξεις για την ευελιξία της αγοράς εργασίας και την απλούστευση εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας

1.    Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της αμοιβής όσων εργάζονται με μερική απασχόληση, ώστε η αμοιβή τους, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής από τυχόν πρόσθετη εργασία, πέρα από αυτή που έχει συμφωνηθεί, να είναι ανάλογη με της αμοιβή του συγκρίσιμου εργαζόμενου (δηλαδή του εργαζόμενου πλήρους απασχόλησης σε ανάλογη θέση εργασίας), χωρίς προσαυξήσεις.

2.    Επεκτείνεται ο χρόνος της διαθεσιμότητας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα από 6 σε 9 μήνες.

3.    Επανακαθορίζεται η διάρκεια της απασχόλησης εργαζομένων σε έμμεσο εργοδότη (με τυχόν παρατάσεις) στους 36 μήνες από 18 που είναι σήμερα. Μετά την πάροδο των 36 μηνών ο εργαζόμενος θεωρείται ότι έχει σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου με τον έμμεσο εργοδότη.

4.    Ρυθμίζεται για πρώτη φορά με νόμο η δοκιμαστική περίοδος εργασίας, στο πλαίσιο της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η δοκιμαστική περίοδος θα έχει διάρκεια έως 12 μήνες, και η σύμβασή εργασίας μπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης, εκτός κι αν έχει συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη κάτι άλλο.

5.    Επανακαθορίζεται ο χρόνος προειδοποίησης για την απόλυση εργαζόμενου με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, διάρκειας εργασίας από 12 μήνες έως 24 μήνες, σε ένα μήνα. Σε περίπτωση μη προειδοποίησης, τότε προβλέπεται αποζημίωση απόλυσης ενός μηνός.

6.    Ρυθμίζονται διαδικασίες για την απλούστευση των τρόπων ανακοίνωσης στοιχείων στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, και γενικά διευκολύνεται η εποπτεία της τήρησης της εργατικής νομοθεσίας.

  • Βασικά σημεία Διαδικασίας Επίλυσης Συλλογικών Διαφορών

1.    Αν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις αποτύχουν τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τις υπηρεσίες μεσολάβησης ή να προσφύγουν στη διαιτησία. Οι όροι προσφυγής και η όλη διαδικασία καθορίζονται με τη συνομολόγηση σχετικών ρητρών στις συλλογικές συμβάσεις ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιες ρήτρες, με κοινή συμφωνία των μερών που διαπραγματεύονται.

2.    Προβλέπεται ρητά η εφαρμογή της αρχής της ορθής κρίσης, της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας κατά τη διαδικασία μεσολάβησης και διαιτησίας.

3.    Προβλέπεται ρητά η μεσολάβηση και η διαιτησία να λαμβάνει υπόψη την οικονομική κατάσταση και την εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας της παραγωγικής δραστηριότητας, στην οποία αναφέρεται η συλλογική διαφορά.

4.    Η προσφυγή στη διαιτησία μπορεί να γίνεται σε οποιοδήποτε στάδιο των διαπραγματεύσεων με κοινή συμφωνία των μερών ή μονομερώς στις εξής περιπτώσεις:

α) από οποιοδήποτε μέρος, εφόσον το άλλο μέρος αρνήθηκε τη μεσολάβηση, ή

β) από οποιοδήποτε μέρος μετά τη υποβολή της πρότασης μεσολάβησης, εφόσον και τα δύο μέρη προσήλθαν και συμμετείχαν στη διαδικασία μεσολάβησης.

5. Η προσφυγή στη διαιτησία περιορίζεται στον καθορισμό βασικού ημερομισθίου ή/και βασικού μισθού. Για τα λοιπά θέματα μπορεί να συνεχιστεί οποτεδήποτε η συλλογική διαπραγμάτευση προκειμένου να συναφθεί συλλογική σύμβαση εργασίας.

6. Ενισχύεται ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στη διοίκηση του ΟΜΕΔ και την επιλογή και αξιολόγηση των μεσολαβητών- διαιτητών.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΜΕΔ από 11μελές γίνεται 7μελές, με 6 εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων (3 εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ και από ένας εκπρόσωπος από τον ΣΕΒ, την ΓΣΕΒΕΕ και την ΕΣΕΕ) και έναν Πρόεδρο, ο οποίος επιλέγεται με ομόφωνη απόφαση των 6 μελών του Δ.Σ.. Στο ΔΣ προβλέπεται η συμμετοχή, ως παρατηρητή χωρίς δικαίωμα ψήφου, ενός εκπροσώπου του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με την ομόφωνη απόφαση και των 7 μελών του.

8. Οι κοινωνικοί εταίροι που συμβάλλονται για την κατάρτιση της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, μετά την παρέλευση 3 ετών από τη ισχύ του νέου νόμου, αξιολογούν την αποτελεσματικότητα του θεσμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, και προτείνουν προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τη διατήρηση, κατάργηση ή τροποποίηση των ρυθμίσεών του.

Καταργείται η διάταξη του άρθρου 73 του ν. 3863/2010 που αφορ

ΠΑΓΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Με τις διατάξεις του άρθρου 19 Ν.3833/2010 παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών σε ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ.

 

 

Για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα:

α)  Εφάπαξ εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων απαιτητών εισφορών με έκπτωση 40% επί των πρόσθετων τελών (οίκοθεν και αυτοτελών)

β)  Ρύθμιση με τμηματική καταβολή των ληξιπρόθεσμων απαιτητών εισφορών μέχρι 36 μηνιαίες δόσεις, με έκπτωση 20% επί των πρόσθετων τελών (οίκοθεν και αυτοτελών). Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 200,00€. Με την προϋπόθεση καταβολής των τρεχουσών εισφορών.

Για τον Ο.Α.Ε.Ε οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα:

α)  Εφάπαξ εξόφληση με έκπτωση 40% επί των πρόσθετων τελών με την προϋπόθεση να καταβληθεί το σύνολο της οφειλής μέχρι τον επόμενο μήνα από την έκδοση της απόφασης ρύθμισης.

β)  Εξόφληση με δόσεις:

β1)    Μηχανογραφικά-τμηματική εξόφληση της συνολικής οφειλής σε 18 κατ’ ανώτατο όριο διμηνιαίες δόσεις χωρίς προκαταβολή και έκπτωση 20% επί των πρόσθετων τελών. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 400,00€.

β2)    Χειρόγραφη-τμηματική εξόφληση μέχρι 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση 20% επί των πρόσθετων τελών. Η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ποσού των 200,00€.

Προκειμένου οι εργοδότες να τύχουν της προαναφερόμενης ευνοϊκής ρύθμισης, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση για ρύθμιση στα αρμόδια υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΕ.

(Σχετικές εγκύκλιοι στην ιστοσελίδα του ΒΕΑ www.acsmi.gr, του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ www.ika.gr και του ΟΑΕΕ www.oaee.gr).
 

 

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΩΗΝ ΤΕΒΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 8 § 2α του Ν.3552/4-4-07, καταργείται η προθεσμία που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 22676/99 (τριετία) όσον αφορά το δικαίωμα των ασφαλισμένων να επιλέξουν τις προϋποθέσεις και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής τους, από την ενοποίηση (1/1/2007) και μετά. 

Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι οι παλαιοί ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ, με έναρξη ασφάλισης πριν από την 1/1/1993, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΤΕΒΕ ως πλέον συμφέρουσες, αντί για εκείνες του νεοσύστατου ΟΑΕΕ, αρκεί να γνωρίζουν :

1.      Τις κατηγορίες ΤΕΒΕ στις οποίες ήταν ενταγμένοι από την έναρξη της ασφαλιστικής τους σχέσης με το ΤΕΒΕ έως και τις 31/12/2006, πληροφορία που υπάρχει στα βιβλιάρια ασφάλισης και τα έντυπα ταχυπληρωμής.

2.      Την αντιστοίχηση των νέων κατηγοριών ΟΑΕΕ, με εκείνες τους πρώην ΤΕΒΕ για το διάστημα από την ενοποίηση (1/1/2007),  έως την ημερομηνία παύσης της ασφαλιστικής τους σχέσης, πληροφορία που επίσης υπάρχει στα έντυπα ταχυπληρωμής.

Αντιστοίχηση κατηγοριών  παλαιών ασφαλισμένων  ΤΕΒΕ

μετά την 1/1/2007

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Τμήματος Συντάξεων ΟΑΕΕ/ΤΕΒΕ,  είναι οι ακόλουθες:

5η ΟΑΕΕ       à      Ε  ΤΕΒΕ

10η ΟΑΕΕ    à     Θ  ΤΕΒΕ

14η ΟΑΕΕ     à      Ι   ΤΕΒΕ

Δεδομένου του αυξημένου ενδιαφέροντος των μελών μας  αλλά και της ιδιαιτερότητας του συστήματος υπολογισμού των συντάξεων με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΤΕΒΕ, η υπηρεσία του Β.Ε.Α. σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΕ, επεξεργάστηκε απλοποιημένη φόρμα  υπολογισμού των συντάξεων παλαιών ασφαλισμένων.

 
VEA


© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team