Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEAVEA

Φορολογικά

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Σχετικά με την ρύθμιση εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών διευκρινίζονται τα εξής:

1. οι φορολογούμενοι που είχαν υποβάλλει αίτηση υπαγωγής μέχρι τις 29/10/2010 έχουν τη δυνατότητα ολοσχερούς εξόφλησης των οφειλών το αργότερο μέχρι 5/11/2010.

2. οι οφειλέτες που δεν εντάχθηκαν σε πρόγραμμα ρύθμισης μέχρι τις 29/10/2010, έχουν δικαίωμα υπαγωγής στο πρόγραμμα ρύθμισης της επιλογής τους κατά τον χρόνο που θα επιλέξουν. Σε αυτή την περίπτωση η διαφορά στους όρους ένταξης στη ρύθμιση είναι ότι θα χρειαστεί να καταβάλλουν όλες τις δόσεις που θα έχουν μεσολαβήσει από τις 29/10/2010 μέχρι την υπαγωγή και των προσαυξήσεων για την μεσολαβούσα περίοδο.

3. όποιος υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης με δόσεις μπορεί να επιλέξει την υπαγωγή του σε άλλο πρόγραμμα με περισσότερες δόσεις για το υπόλοιπο προς καταβολή ποσό κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος, με την προϋπόθεση  να έχει καταβάλλει εμπρόθεσμα όλες τις μέχρι τότε δόσεις του και να καλύπτεται από την ελάχιστη ανά πρόγραμμα καταβολή.

4. επίσης όποιος έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης με πολλές δόσεις, έχει το δικαίωμα να επιλέξει νέα ρύθμιση με λιγότερες δόσεις, οπότε στην περίπτωση αυτή δικαιούται απαλλαγής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής για το υπόλοιπο ποσό που υπάγεται στη νέα ρύθμιση με το οριζόμενο για νέο πρόγραμμα αυξημένο ποσοστό.


Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 3845/2010 σχετικά με την αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. από 1-7-2010. 

Με το άρθρο 4 του παραπάνω νόμου αυξάνονται από 1-7-2010 οι συντελεστές Φ.Π.Α. που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 21 του κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000). Κατόπιν αυτού οι συντελεστές Φ.Π.Α. διαμορφώνονται ως εξής :

α) Ο κανονικός συντελεστής από 21% , αυξάνεται σε 23%,

β) Ο μειωμένος συντελεστής που εφαρμόζεται για αγαθά και υπηρεσίες από 10% αυξάνεται  σε 11%,

γ) Ο μειωμένος κατά 50% που ισχύει για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες από 5% αυξάνεται  σε 5,5%.

Ακολούθως οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές οι οποίοι ισχύουν για τα νησιά του Αιγαίου από 15%, 7%, 4%, διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 16%, 8%, και 4%.

Επισημαίνεται ότι σε οποιοδήποτε στοιχείο εκδίδεται με ημερομηνία έκδοσης από 1/7/2010 και μετά, ο Φ.Π.Α. θα υπολογίζεται με τους νέους αυξημένους συντελεστές, ακόμη και στην περίπτωση που το στοιχείο αυτό αφορά σε συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία αυτή. Το ίδιο ισχύει και για τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται με ημερομηνία από την 1/7/2010 και μετά και αφορούν σε συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και 30/6/2010. 

Αντίθετα στην περίπτωση έκδοσης «ειδικού ακυρωτικού στοιχείου» ο Φ.Π.Α. θα υπολογίζεται με τον συντελεστή που εφαρμόσθηκε κατά την έκδοση του προς ακύρωση στοιχείου, με δεδομένο ότι στην περίπτωση αυτή ακυρώνεται η συναλλαγή στο σύνολο της.

Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:

Επιχείρηση στις 4/6/2010 είχε αποστείλει με δελτίο αποστολής σε πελάτη της εμπορεύματα που υπάγονταν σε συντελεστή Φ.Π.Α. 21% και το τιμολόγιο δεν εκδόθηκε άμεσα (4/6/2010). Στο τιμολόγιο πώλησης που θα εκδοθεί με ημερομηνία έκδοσης από 1/7/2010 και μετά, θα πρέπει να υπολογιστεί Φ.Π.Α. με συντελεστή 23%.

Επιχείρηση την 1/6/2010 είχε αποστείλει με δελτίο αποστολής σε πελάτη εμπορεύματα που υπάγονταν σε συντελεστή 21%. Εφόσον το τιμολόγιο πώλησης:

-         Εκδοθεί μέχρι 30/6/2010 θα πρέπει να υπολογιστεί Φ.Π.Α. με συντελεστή 21% ανεξάρτητα του τρόπου έκδοσής του (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά),

-         Εκδοθεί χειρόγραφα ή μηχανογραφικά την 1/7/2010 (καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση του τιμολογίου) ή μέχρι 16/7/2010 με ημερομηνία όμως έκδοσης την 1/7/2010, θα πρέπει να υπολογιστεί Φ.Π.Α. με συντελεστή 23%.

Επιτηδευματίας βάσει σύμβασης υπογραφείσας στις 12/4/2010 ανέλαβε εκτέλεση δημοσίου έργου. Στη σύμβαση αναγράφεται ότι το έργο επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 21%. Το έργο πιστοποιείται στις 20/7/2010. Στο τιμολόγιο που θα εκδοθεί θα πρέπει να υπολογιστεί Φ.Π.Α. με συντελεστή 23%.

Κατά το μήνα Ιούνιο 2010 πραγματοποιήθηκαν επαναλαμβανόμενες πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή πωλήσεις αγαθών για λογαριασμό τρίτου, που υπάγονταν σε Φ.Π.Α. 21%. Στο τιμολόγιο ή στην εκκαθάριση που μπορεί να εκδοθεί μέχρι 15/7/2010 με ημερομηνία 30/6/2010 θα υπολογιστεί Φ.Π.Α. με συντελεστή 21%. 

Εταιρεία στις 4/6/2010 πραγματοποίησε με έκδοση τιμολογίου-δελτίου αποστολής, πώληση αγαθών σε πελάτη της με συντελεστή Φ.Π.Α. 10%.

Στις 2/7/2010 επιστρέφονται τα αγαθά λόγω ελαττώματος. Στο πιστωτικό τιμολόγιο που θα εκδοθεί θα πρέπει να υπολογιστεί Φ.Π.Α. με συντελεστή 11%.

Επιχείρηση στις 28/6/2010 αποστέλλει με τιμολόγιο-δελτίο αποστολής αγαθά σε πελάτη της, αξίας 2000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 21%. Λόγω άρνησης του πελάτη της να τα παραλάβει, τα αγαθά επιστρέφονται στις 2/7/2010 και η επιχείρηση εκδίδει «ειδικό ακυρωτικό στοιχείο» στο οποίο θα πρέπει να αναγράψει τα ίδια ποσά, δηλαδή αξία 2000 ευρώ και Φ.Π.Α. 21%.

Σημειώνεται ότι για συναλλαγές που θα τιμολογηθούν από 1/7/2010 και μετά θα πρέπει να αποδοθεί στο δημόσιο Φ.Π.Α. υπολογισμένος με τους νέους αυξημένους συντελεστές, ακόμη και αν τα φορολογικά στοιχεία εκδόθηκαν εσφαλμένα με τους παλαιούς συντελεστές. Στην τελευταία αυτή περίπτωση και εφόσον πρόκειται για χονδρικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης συμπληρωματικού τιμολογίου με την κατά τα παραπάνω διαφορά του Φ.Π.Α.

Επίσης επισημαίνεται ότι, οι αυξημένοι συντελεστές Φ.Π.Α. θα ισχύουν από 1/7/2010 με βάση τα παραπάνω για όλες τις παραδόσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών.

Τέλος σε σχέση με το ζήτημα της προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων και των φορολογικών ταμειακών μηχανών στους νέους συντελεστές, ισχύ έχουν οι οδηγίες που παρασχέθηκαν στα πλαίσια της ΠΟΛ 1018/6-3-2010, ενώ με εγκύκλιο που θα ακολουθήσει θα παρασχεθούν διευκρινίσεις σχετικές με τον τρόπο υποβολής των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων μετά την αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α

Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του Κ.Β.Σ. που διαπράττονται από 1/6/2010

Σας ενημερώνουμε για τις αλλαγές που επήλθαν με τον Ν. 3842/2010 σε ότι αφορά τις διοικητικές (πρόστιμα) και τις ποινικές κυρώσεις για παραβάσεις του Κ.Β.Σ. που διαπράττονται από την 1/6/2010 και μετά.

 

Ειδικότερα, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

 

Α. Αλλαγές στο ύψος και στον συμβιβασμό των προστίμων του Κ.Β.Σ.

 
Ύψος προστίμων

α) Τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις που διαπράττονται από την 1/6-2010 και μετά, ανά κατηγορία τηρουμένων βιβλίων, με εξαίρεση τα πρόστιμα για παράλειψη έκδοσης κάθε στοιχείου και μη καταχώρησης ή ανακριβούς καταχώρισης των στοιχείων που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής στα πρόσθετα βιβλία, έχουν ως εξής:

Α΄ ΚΒΣ 300 ευρώ
Β΄ ΚΒΣ 600 ευρώ
Γ΄ ΚΒΣ 900 ευρώ

β) Τα πρόστιμα που επιβάλλονται για τις αυτοτελείς παραβάσεις που διαπράττονται από την 1/6/2010 και μετά, ανά κατηγορία τηρουμένων βιβλίων, για παράλειψη έκδοσης κάθε στοιχείου και μη καταχώρισης των στοιχείων που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής στα πρόσθετα βιβλία, έχουν ως εξής:

A΄ ΚΒΣ 400 ευρώ

Β΄ ΚΒΣ 800 ευρώ

Γ΄ ΚΒΣ 1200 ευρώ

 

2.    Διοικητική επίλυση (συμβιβασμός) ή Δικαστικός συμβιβασμός

α) Για τις ακόλουθες παραβάσεις του ΚΒΣ που διαπράττονται από την 1/6/2010 και μετά:

α1) Παράλειψη έκδοσης κάθε στοιχείου, που ορίζεται από τις διατάξεις του ΚΒΣ (π.χ. απόδειξη λιανικής πώλησης, τιμολόγιο, κλπ).

α2) Μη καταχώριση ή ανακριβής καταχώριση των στοιχείων που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής, στα πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις των παρ. 1 & 5 του άρθρου 10 του ΚΒΣ και τις αποφάσεις του υπ. Οικονομικών (π.χ. βιβλίο αποθήκης, βιβλίο ή δελτίο επισκευής αγαθών, κλπ).

α3) Μη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση των στοιχείων, που ορίζονται από τον ΚΒΣ και έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής, η δε αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των 1200 ευρώ (Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με την αξία της συναλλαγής ή του μέρους αυτής που αποκρύφτηκε).

α4) Έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, η νόθευση αυτών, καθώς και η καταχώριση στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο. (Στις περιπτώσεις αυτές το πρόστιμο είναι ίσο με το διπλάσιο της αξίας κάθε στοιχείου ή καταχώρισης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη των 1200 ευρώ.)

Κατά την διοικητική επίλυση της διαφοράς ή το δικαστικό συμβιβασμό το πρόστιμο περιορίζεται στο ½ και καταβάλλεται εφάπαξ αν αυτό είναι μέχρι 1200 ευρώ ενώ εάν το ποσό υπερβαίνει τα1200 ευρώ καταβάλλεται το 30% αυτού, κατά την υπογραφή των οικείων πράξεων ή το αργότερο εντός των 2 επόμενων εργάσιμων για τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες ημερών, γενομένης σχετικής μνείας για την υποχρέωση αυτή του υπόχρεου στο πρακτικό του συμβιβασμού.

β) Για τις λοιπές παραβάσεις του ΚΒΣ:

Κατά την διοικητική επίλυση της διαφοράς ή τον δικαστικό συμβιβασμό το πρόστιμο περιορίζεται στο 1/3 και καταβάλλεται το 20% αυτού, κατά την υπογραφή των οικείων πράξεων ή το αργότερο εντός των 2 επόμενων εργάσιμων για τις ΔΟΥ ημερών, γενομένης σχετικής μνείας για την υποχρέωση αυτή του υπόχρεου στο πρακτικό συμβιβασμού.

Β. Απώλεια αφορολογήτου ορίου
 

Το αφορολόγητο όριο της κλίμακας του άρθρου 9 του Ν.2238/94 δεν εφαρμόζεται στις χρήσεις εκείνες για τις οποίες καταλογίζονται οι ακόλουθες αυτοτελείς παραβάσεις:

α) Παράλειψη έκδοσης κάθε στοιχείου, που ορίζεται από τις διατάξεις του ΚΒΣ (π.χ. απόδειξη λιανικής πώλησης, απόδειξη παροχής υπηρεσιών κλπ).

β) Μη καταχώριση ή ανακριβής καταχώριση των στοιχείων που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής, στα πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις των παρ. 1 & 5 του άρθρου 10 του ΚΒΣ και τις αποφάσεις του υπ. Οικονομικών που εκδίδονται και καθιερώνουν την τήρηση πρόσθετων βιβλίων (π.χ. βιβλίο πελατών, βιβλίο αποθήκευσης κλπ).

γ) Μη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση των στοιχείων, που ορίζονται από τον ΚΒΣ και έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής, η δε αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των 1200 ευρώ. (Στις περιπτώσεις αυτές το πρόστιμο για κάθε παράβαση είναι ίσο με την αξία της συναλλαγής ή του μέρους αυτής που αποκρύφτηκε).

δ) Έκδοση πλαστών ή εικονικών στοιχείων και η λήψη εικονικών, η νόθευση αυτών, καθώς και η καταχώριση στα βιβλία αγορών η εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο. (Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο ίσο ή διπλάσιο της αξίας κάθε στοιχείου ή καταχώρισης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη των 1200 ευρώ).

 
Γ. Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών

Αναστέλλεται μέχρι ένα μήνα η λειτουργία του καταστήματος, γραφείου, εργοστασίου, εργαστηρίου, αποθήκης και γενικά κάθε επαγγελματικής εγκατάστασης, όταν:

α) Παρεμποδίζεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλών κατά των ελεγκτικών οργάνων.

β) Κάθε φορά που διαπιστώνεται από διαφορετικούς φορολογικούς ελέγχους η επανάληψη, μέσα στην ίδια ή την επόμενη χρήση, της μη έκδοσης ή της ανακριβούς έκδοσης του προβλεπόμενου από τον ΚΒΣ, στοιχείου κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, εφόσον αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής.

γ) Κάθε φορά που διαπιστώνεται από τον ίδιο φορολογικό έλεγχο η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση του προβλεπόμενου κατά τα ανωτέρω στοιχείου και με την ίδια ως άνω προϋπόθεση για 3 διαφορετικές συναλλαγές. (Προσοχή η διακίνηση αγαθών χωρίς την ύπαρξη του προβλεπόμενου συνοδευτικού στοιχείου θεωρείται ως μη έκδοση του στοιχείου αυτού).

δ) Μη καταχώρηση στα πρόσθετα βιβλία των συναλλαγών για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα οικεία στοιχεία εσόδων.

- Ο αριθμός των ημερών αναστολής λειτουργίας των εγκαταστάσεων καθορίζεται με απόφαση του υπ. Οικονομικών, μετά από πρόταση της Διεύθυνσης ελέγχου.

- Αν επαναληφθεί μια από τις ανωτέρω παραβάσεις εντός 3 ετών από την έκδοση της απόφασης αναστολής λειτουργίας, αναστέλλεται μέχρι 6 μήνες η λειτουργία των εγκαταστάσεων του επιτηδευματία.

- Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για κάθε νέα παράβαση που διαπράττεται.

Προσοχή: Τα ανωτέρων ισχύουν για παραβάσεις που διαπράττονται από 23-4-2010 και μετά.

 
Δ. Ποινικές κυρώσεις

Με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 μηνών τιμωρείται ο υπόχρεος που δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβώς τα προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ στοιχεία κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών ή δεν καταχωρεί στα πρόσθετα βιβλία της συναλλαγές για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα στοιχεία εσόδων ,εφόσον εμπίπτει στην αναστολή λειτουργίας των επαγγελματικών του εγκαταστάσεων.

-              Αν επαναληφθεί μια από τις ανωτέρω παραβάσεις εντός 3 ετών από την έκδοση της απόφασης αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 3 μηνών.

Προσοχή οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν από 1-6-2010 και μετά.
 
 
Ε. Επί τόπου επιβολή προστίμων του ΚΒΣ
 

Όταν τα ελεγκτικά όργανα κατά τη διάρκεια διενέργειας ελέγχου εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία, διαπιστώσουν παραβάσεις οι οποίες αποδεικνύονται με αντικειμενικά δεδομένα, δεν οφείλονται σε υποκειμενική συμπεριφορά του επιτηδευματία και η βαρύτητα, οι συνθήκες τέλεσης της παράβασης και οι λοιπές περιστάσεις δεν ασκούν επιρροή στον νόμο του επιβλητέου προστίμου, συντάσσουν επί τόπου έκθεση ελέγχου και εκδίδουν απόφαση επιβολής προστίμου τις οποίες επιδίδουν άμεσα στον υπόχρεο. Αν αυτός αρνηθεί να παραλάβει τις πράξεις, διενεργούν θυροκόλληση στο κατάστημα και συντάσσουν σχετικό πρακτικό.

Οι παραβάσεις για τις οποίες εκδίδονται άμεσα έκθεση ελέγχου και απόφαση επιβολής προστίμου είναι ιδίως:

α) Μη επίδειξη των πρόσθετων βιβλίων

-         β) Μη καταχώρηση στα πρόσθετα βιβλία

-         γ) Μη έκδοση απόδειξη λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών

-         δ) Μη έκδοση τιμολογίου ή δελτίου αποστολής

-         ε) Μη έκδοση φορτωτικής ή δελτίου κίνησης

- Η έκθεση ελέγχου και η πράξη επιβολής προστίμου, υπογράφονται από όλα τα όργανα που διενεργούν τον έλεγχο και σε αυτές γίνεται περιγραφή της παράβασης, αναγράφεται η διάταξη που παραβιάστηκε και το πρόστιμο που επιβάλλεται.

- Αν ο έλεγχος διενεργείται από όργανα του ΣΔΟΕ, η έκθεση ελέγχου και η πράξη επιβολής προστίμου κοινοποιούνται στην αρμόδια ΔΟΥ

Προσοχή : Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν από την 1-6-2010 και μετά.

 
ΣΤ. Βεβαίωση φόρου σε περίπτωση προσφυγής
 

Αν δεν έχει επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς και ασκήθηκε από τον φορολογούμενο εμπρόθεσμη προσφυγή, βεβαιώνεται αμέσως από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ ποσοστό 25% του αμφισβητούμενου κύριου φόρου, πρόσθετου φόρου και λοιπών συμβεβαιουμένων με αυτόν φόρων και τελών.

Προσοχή : Tα ανωτέρω ισχύουν από 23-4-2010 και μετά.

 

Ζ. Απόδειξη συναλλαγής από λήπτη φορολογικού στοιχείου- Υπογραφή εκδιδόμενων στοιχείων 

Εξόφληση φορολογικών στοιχείων άνω των 3000 ευρώ.

Για την απόδειξη της συναλλαγής από τον λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 3000 ευρώ και άνω, απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή έκδοσης του λήπτη του στοιχείου.

-         Σε περίπτωση εκχώρησης επιταγών τρίτων, εκδίδεται άμεσα λογιστική απόδειξη εκχώρησης αξιόγραφων στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των εκχωρουμένων επιταγών.

Προσοχή : Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν από 1-6-2010 και μετά.
 
 
 
Η. Υπογραφή εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων

Τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία ( τιμολόγια κλπ), επιτρέπεται να φέρουν χειρόγραφη ή μηχανογραφική υπογραφή του εκδότη ή προσώπου που ορίστηκε από αυτόν. Κατά συνέπεια με τις νέες διατάξεις δεν επιβάλλεται η υπογραφή των στοιχείων αυτών, άρα δεν θα καταλογίζεται παράβαση σε περίπτωση έλλειψης υπογραφής του εκδότη.

Προσοχή : Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν από την 1-6-2010 και μετά.

 
VEA


© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team