Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEAVEA

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΕΜΗ

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι από 01.03.2015 (Ν.4314/2014, KYA με αρ. πρωτ.4946/15-10-2014, 79752 & 79760/30-12-2014) οι  αιτήσεις:

1. για τη χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων, και αποσπασμάτων πράξεων ΓΕΜΗ θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ   www.businessportal.gr

2. για καταχώριση μεταβολών των κεφαλαιουχικών εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ) στο ΓΕΜΗ θα υποβάλλονται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή στο ΓΕΜΗ.

Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών απαιτείται η καταβολή του ανάλογου τέλους διατήρησης μερίδας ΓΕΜΗ. Τόσο η καταβολή του κόστους χορήγησης πιστοποιητικού, αντιγράφου, αποσπασμάτων ΓΕΜΗ, όσο και του τέλους διατήρησης ΓΕΜΗ γίνεται είτε με χρέωση πιστωτικής/ χρεωστικής/ prepaid κάρτας, είτε με χρήση κωδικών ΔΙΑΣ, αποκλειστικά μέσα από την ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ.

Όσοι ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (Μέσω του PORTAL του ΓΕΜΗ) και ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ στο ΒΕΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ για ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ στο ΓΕΜΗ τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (άρθρ. 6 του Ν. 3419/2005) ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ (σε CD ή USB με αρχεία PDF νομίμως υπογεγραμμένα).

Η πληρωμή του τέλους (10 ΕΥΡΩ) θα γίνεται με ταυτότητα πληρωμής η έκδοση της οποίας  είναι εφικτή εφόσον προηγουμένως έχει καταβληθεί (μέσω των προσωπικών κωδικών) το ετήσιο τέλος διατήρησης μερίδας ΓΕΜΗ.  

Παρακαλούνται τα μέλη του ΒΕΑ να λάβουν εγκαίρως τους κωδικούς πρόσβασης από το https://services.businessportal.gr, όπου υπάρχουν διαθέσιμες  οι σχετικές πληροφορίες για την απόκτηση των κωδικών καθώς και video παρουσίασης.

VEA


© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team