Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEA (25-05-2017) "Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"       (22-05-2017) "ΜΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΧΡΗΣΙΜΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ"       (04-05-2017) "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ"       (04-05-2017) "ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΑ"       (27-03-2017) "ΗΜΕΡΙΔΑ DOING BUSINESS IN THE ARAB WORLD - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ"       (23-03-2017) "ΟΑΕΔ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ"       (14-03-2017) "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΗ"       (14-02-2017) "ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 360 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΓΙΑ 10.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΟΑΕΔ"       (10-02-2017) "ΟΑΕΔ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΥΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ"       (30-01-2017) "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΑΠΟ 1η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017"       (27-01-2017) "ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ"       (25-01-2017) "ΕΝΙΑΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 01/01/2017"       (16-01-2017) "ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ"       (12-01-2017) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"       (29-12-2016) "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΗΜΑ)"       (28-12-2016) " (NEO) ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 995/2010 ΣΤΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ. "       (14-12-2016) "ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΟ 1-1-2017 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 1000 ΕΥΡΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ"       (16-11-2016) "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ"       (07-11-2016) "ΝΕΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ"      
VEAVEA

Περιβάλλον

ΠεριβάΕλληνική Νομοθεσία για τη Βιομηχανία και Βιοτεχνία

Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο είναι:

  1. Νόμος 1650/86 (ΦΕΚ 160Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

  2. Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678Β) : «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις» σύμφωνα με το Ν. 1650/1986».

  3. Κοινή Υπουργική Απόφαση 75308/5512/90 (ΦΕΚ 691Β) : «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους για το περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων».

  4. Κοινή Υπουργική Απόφαση 95209/94 (ΦΕΚ 871Β) «Μεταβίβαση αρμοδιότητας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισμένες δραστηριότητες και έργα Α κατηγορίας έργων και δραστηριοτήτων στους Νομάρχες».

  5. Κοινή Υπουργική Απόφαση 10537/93 (ΦΕΚ 139Β) «Καθορισμός αντιστοιχίας της κατάταξης των βιομηχανικών-βιοτεχνικών δραστηριοτήτων της ΚΥΑ 69269/90 με την αναφερόμενη στις πολεοδομικές ή και σε άλλες διατάξεις διάκριση των δραστηριοτήτων σε χαμηλή, μέση και υψηλή όχληση».

  6. Προεδρικό Διάταγμα 1180/81 (ΦΕΚ 293Α) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτου διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει».


Κοινοτική Νομοθεσία για την Βιομηχανία και Βιοτεχνία 

 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1.
Οδηγία 96/61/EEC, για την ολοκληρω-μένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης
 
2.
Οδηγία 84/360/EEC
Αέρια ρύπανση από τις βιομηχανικές μονάδες
ΚΥΑ 69269/5387/90
ΦΕΚ 678Β/90
3.
Οδηγία 85/337/EEC για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων στο περιβάλλον
Υπ. Απ. 69269/5387/90
ΦΕΚ 678Β/90
4.
Οδηγία 90/313/EEC για την πληρο-φόρηση του κοινού
Υπ. Απ. 75308/5512/90
ΦΕΚ 691Β/90
5.
Κανονισμός ΕΟΚ 1836/93-EMAS
L168/93
6.
Κανονισμός 880/92/EEC-Σήμα Οικολο-γικού Ελέγχου-Eco Label
 
7.
Οδηγία του Συμβουλίου 87/217/ΕΟΚ. Σχετικά με την πρόληψη και τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τον αμίαντο
ΚΥΑ 8243/1113/91
ΦΕΚ 138Β/91
8.
Οδηγία του Συμβουλίου 76/464/ΕΟΚ. Περί ρυπάνσεως που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας
Πρ. Υπ. Συμβουλίου 144/87
ΦΕΚ 197Α/87
Υπ. Απ. 18186/271/88
ΦΕΚ 126Β/88
ΚΥΑ 55648/2210/91
Πρ. Υπ. Συμβουλίου 255/137/94 ΦΕΚ 123Α/94
Υπ. Απ. 90461/2193/94
ΦΕΚ 843Β/94
9.
Οδηγία του Συμβουλίου της 8.3.1984, 84/156/ΕΟΚ. Για τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους όσον αφορά τις απορρίψεις Hg σε τομείς άλλους εκτός του τομέα της ηλεκτρόλυσεως των χλωριούχων αλάτων των αλκαλίων
Πρ. Υπ. Συμβουλίου 144/87
ΦΕΚ 197Α/87
10.
Οδηγία του Συμβουλίου της 12.6.1986, 86/280/ΕΟΚ. Σχετικά με τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρτήματος της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ
Υπ. Αποφ. 90461/2193/94
ΦΕΚ 843Β/94
11.
Οδηγία 88/347/ΕΟΚ/ΕΟΚ για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 86/280/ΕΟΚ
Υπ. Απ. 55648/2210/91
ΦΕΚ 322Β/91
12.
Οδηγία SEVESO I 82/501 EEC για τον έλεγχο των κινδύνων από μεγάλα ατυχήματα τους οποίους περικλείουν ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες
ΚΥΑ 18187/272/88
ΦΕΚ 126Β/88
13.
Οδηγία του Συμβουλίου της 19.3.87 87/216/ΕΟΚ. Για τροποποίηση της οδηγίας 82/501/ΟΚ περί του κινδύνου ατυχημάτων μεγάλης έκτασης τον οποίον περικλείουν ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες
ΚΥΑ 18187/272/88
ΦΕΚ 126Β/88
14.
Οδηγία του Συμβουλίου της 24.11.88, 88/610/ΕΟΚ. Για τροποποίηση της οδηγίας 82/501/ΕΟΚ περί του κινδύνου ατυχημάτων μεγάλης έκτασης τον οποίον περικλείουν ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες
ΚΥΑ 77119/4607/93
ΦΕΚ 532Β/93
15.
Οδηγία SEVESO II 96/82/EEC για τον έλεγχο των κινδύνων από μεγάλα ατυχήματα
 
16.
Οδηγία 88/609 για τις Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης
Υπ. Απ. 58751/2370/93 και
Ν. 2244/95
17.
Οδηγία 90/656/EEC Τροποποίηση της 88/609
Υπ. Απ. 58751/2370/93 και
Ν. 2244/95
18.
Οδηγία 94/66/EEC Τροποποίηση της 88/609
Υπ. Απ. 76802/1033/66
19.
Οδηγία του Συμβουλίου 91/689/ΕΟΚ.
Για τα επικίνδυνα απόβλητα, για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1, παράγραφος 4 της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα
ΚΥΑ 19396/1546/1997
ΦΕΚ 604Β/97
20.
Οδηγία του Συμβουλίου 75/439/EEC περί διαθέσεως χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων
 
21.
Οδηγία του Συμβουλίου 91/86/EEC περί διαθέσεως χρησιμοποιημένων συσσωρευτών
 
22.
Οδηγία του Συμβουλίου 96/59/EEC περί διαθέσεως PCB και RCT
 
23.
Οδηγία του Συμβουλίου 94/67/EEC καύση επικίνδυνων αποβλήτων
 
VEA


© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team