Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEAVEA

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΣΗΜΑΤΑ


ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΣΗΜΑΤΑ

Το Κοινοτικό σύστημα EMAS Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου βασίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) 1836/93. Η συμμετοχή των Μεταποιητικών Επιχειρήσεων στο σύστημα είναι ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ. Το σύστημα EMAS έχει εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Στόχος του κανονισμού EMAS είναι η αξιολόγηση και αναβάθμιση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων και η μείωση στο ελάχιστο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία τους. Η πρωτοβουλία και η ευθύνη για την εφαρμογή του συστήματος ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση, η οποία καλείται να κινείται συνεχώς στην κατεύθυνση της βελτίωσης των περιβαλλοντικών της επιδόσεων, ενημερώνοντας το κοινό για τα σχετικά θέματα.

Η συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων μιας επιχείρησης επιτυγχάνεται στα πλαίσια μιας δημόσιας διατυπωμένης περιβαλλοντικής πολιτικής και μέσω περιοδικών ελέγχων οι οποίοι αποτελούν μέρος ενός συστήματος διαχείρισης που συνεχώς προσαρμόζεται. Τελικός στόχος είναι η προετοιμασία μιας περιβαλλοντικής δήλωσης και η αξιολόγηση του συστήματος από διαπιστευμένο επιθεωρητή, ώστε η επιχείρηση να ενταχθεί στον επίσημο κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ενωσης με τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο EMAS.

Αρμόδιος Φορέας για την εφαρμογή του Κανονισμού ΕΟΚ 1836/93 και την καταχώρηση των επιχειρήσεων στο EMAS:

Επιτροπή EMAS

ΥΠΕΧΩΔΕ, Αμαλιάδος 17, Αθήνα 11523

Πληροφορίες: Δ.Δ. & Ε.Ο.Κ., τηλ.: 01-6465762, fax: 01-6434470

e-mail: e.ioannidou@minenv.gr

Αρμόδιος Φορέας για τη διαπίστευση:

ΕΣΥΔ (Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης)

Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΕΙΡΑ ISO 14000 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ


Τα πρότυπα της σειράς 14000 μπορούν να διακριθούν σε δύο γενικές κατηγορίες ανάλογα με το αντικείμενο τους

Οργάνωση επιχειρήσεων:

Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001, 14004)

Αξιολόγηση περιβαλλοντικής απόδοσης (ISO 14014, 14015, 14031)

Περιβαλλοντικός έλεγχος (auditing) (ISO 14010, 14011, 14012, 14013, 14014)

Προϊόντα, υπηρεσίες και διεργασίες:

Ανάλυση κύκλου ζωής (ISO 14040, 14041, 14042, 14043)

Περιβαλλοντικά σήματα (labeling) (ISO 14020, 14021, 14022, 14023)

Περιβαλλοντικές παράμετροι σε πρότυπα παραγωγής (ISO 14060).

Το πρότυπο με βάση το οποίο γίνεται η πιστοποίηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι το ISO14001. Εφαρμόζεται διεθνώς. Τα πρότυπα της σειράς ISO είναι πρότυπα διαδικασιών και όχι περιβαλλοντικής απόδοσης. Αυτό σημαίνει ότι περιέχουν μόνο τις κατευθύνσεις για το σχεδιασμό ενός διαχειριστικού συστήματος το οποίο θα βοηθήσει την επιχείρηση να επιτύχει στόχους τους οποίους η ίδια θα θέσει στον εαυτό της.


ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ECO-LABEL


Το Κοινοτικό σύστημα απονομής οικολογικού σήματος ECO-LABEL βασίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) 880/92. Απονέμεται σε βιομηχανικά προϊόντα βάσει ειδικών οικολογικών κριτιρίων ανά κατηγορία προϊόντων. Το ειδικό σήμα στα βιομηχανικά προϊόντα που το φέρουν, πιστοποιεί ότι τα προϊόντα αυτά, σε όλο τον «κύκλο ζωής τους» έχουν λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Το σύστημα ECO-LABEL είναι εθελοντικό. Αφορά όλα τα βιομηχανικά προϊόντα με εξαίρεση τα τρόφιμα, τα ποτά και τα φαρμακευτικά.

Αρμόδιος Φορέας

Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος (ΑΣΑΟΣ)

ΥΠΕΧΩΔΕ

Αμαλιάδος 15

Τηλ: 6426531,  Fax: 6434470
VEA


© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team