Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEA



VEA

Η Νέα Διοικητική Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΒΑΝΗΣ

 • Προεδρεύει της Δ.Ε., κατευθύνει και συντονίζει τις ενέργειές της, την ενημερώνει για κάθε επείγον ζήτημα και συμβάλλει στην επίλυσή του.
 • Εκπροσωπεί το Επιμελητήριο ενώπιον των Αρχών, υπογράφει τα έγγραφα του Επιμελητηρίου, με τα οποία υλοποιούνται οι αποφάσεις της Δ.Ε. και του Δ.Σ.
 • Με απόφασή του, (ΦΕΚ) μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής συγκεκριμένων εγγράφων, στο Γεν. Γραμματέα, στον επόπτη Γ.Ε.ΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, στον επόπτη Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων, στον Οικονομικό Επόπτη, ή σε προϊσταμένους οργανικών μονάδων του Επιμελητηρίου.
Αντιπρόεδροι


Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΙΓΟΣ
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΗΝΑΣ
Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΣ
 • Αναπληρώνουν τον Πρόεδρο κατά σειρά εκλογής τους.
Γενικός Γραμματέας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΜΕΤΗΣ

 • Εποπτεύει την εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Δ.Ε. από τις οργανικές μονάδες του Επιμελητηρίου.
 • Τηρεί τα Πρακτικά των συνεδριάσεων Δ.Σ.- Δ.Ε.
 • Αναπληρώνει κατά περίπτωση, τον Οικονομικό Επόπτη, τον υπεύθυνο Γ.Ε.ΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων και τον υπεύθυνο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων.
Οικονομικός Επόπτης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΙΒΑΣ

 • Εποπτεύει την είσπραξη των πόρων του Επιμελητηρίου για την πληρωμή δαπανών.
 • Παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού και την εν γένει οικονομική κατάσταση και περιουσία του Επιμελητηρίου.
 • Υπογράφει μαζί με τον οικονομικό προϊστάμενο όλα τα εντάλματα και τις επιταγές του Επιμελητηρίου.
 • Υπογράφει την έκθεση, στην οποία αιτιολογείται κάθε υπέρβαση άνω του 5% από τα προϋπολογισθέντα, κατά το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος, έσοδα ή έξοδα του Επιμελητηρίου, για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα ετήσια οικονομικά στοιχεία.
 • Αναπληρώνει νόμιμα, το Γεν. Γραμματέα σε περίπτωση κωλύματος.
Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

 • Αρμόδιος για εύρυθμη λειτουργία των οργανικών μονάδων Γ.Ε.ΜΗ, ΥμΣ και Κ.Υ.ΕΠΙΧ.
 • Διαβιβάζει στα αρμόδια όργανα, προτάσεις για τη βελτίωση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου αυτού και την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου των Κ.Υ.ΕΠΙΧ σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των οικείων οργανικών μονάδων του Επιμελητηρίου.
 • Παρακολουθεί και μεριμνά για την τήρηση των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος σχετικά με την καταχώριση και τη δημοσίευση πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ.
 • Μεριμνά για τη συμμετοχή των υπαλλήλων των οργανικών μονάδων σε σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και την επαρκή στελέχωση, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των προϊσταμένων των οικείων οργανικών μονάδων.
 • Εποπτεύει την απρόσκοπτη εφαρμογή των τεχνικών αλλαγών στα πληροφοριακά συστήματα του Γ.Ε.ΜΗ από τις οργανικές μονάδες Γ.Ε.ΜΗ, ΥμΣ και Κ.Υ.ΕΠΙΧ.
Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΥΣΗΣ

 • Αρμόδιος για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων του Επιμελητηρίου, που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μελών του, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Μεριμνά για την τακτική και έγκαιρη ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου, σχετικά με διεθνείς εκθέσεις που άπτονται των δραστηριοτήτων τους και συντονίζει τη συμμετοχή τους σε αυτές.
 • Επιμελείται, σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων, της διοργάνωσης ενημερωτικών συνεδρίων και ημερίδων, με αντικείμενο το θεσμικό πλαίσιο που διέπει όλα τα στάδια του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης, ευκαιρίες ιδιωτικής ή δημόσιας χρηματοδότησης, καθώς και δυνατότητες λειτουργικής αναβάθμισης μιας εταιρείας.
 • Έχει τη γενική εποπτεία των εκδόσεων του Επιμελητηρίου
Μέλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ

 • Αρμοδιότητες που μπορεί να αναθέτει η Δ.Ε.
VEA


© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team